Trang nhất » Thủ tục hành chính » Quản lý đất đai » Thủ tục hành chính về lĩnh vực thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

2. Thủ tục Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...
2. Thủ tục Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
1. Trình tự thực hiện:
(1) Người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
(2) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả, trong cùng ngày làm việc, chuyển đến phòng chuyên môn để thẩm định theo quy định.
(3) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị thẩm định hoặc gửi văn bản xin ý kiến đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
(4) Trong thời gian không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến, các cơ quan liên quan có trách nhiệm gửi ý kiến thẩm định cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
(5) Trong thời gian không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ ý kiến của các cơ quan hoặc không quá 12 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức Hội nghị thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và ban hành Văn bản thẩm định gửi cho Người sử dụng đất. Trường hợp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản cho Người sử dụng đất được biết và thực hiện.
(6) Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ Đường Nguyễn Tất Thành- phường Tân Dân - Việt Trì. Điện thoại: 02103.992.079.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Người sử dụng đất xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:
(1) Đơn xin giao đất, cho thuê đất;
(2) Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư (đối với trường hợp phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình);
(3) Bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật (đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình).
(4) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo đối với trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo.
Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
(5) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).
(6) Các giấy tờ chứng minh có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư (đối với trường hợp thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất).
4. Thời hạn giải quyết:
- Không quá 14 ngày làm việc.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
8. Lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 (Tải file) ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Việc thực hiện thủ tục hành chính về thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chỉ áp dụng đối với các dự án sau: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.
- Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất: Việc thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng.
- Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất: Thời điểm thẩm định được thực hiện trước khi tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất.
- Trường hợp phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư thì thủ tục này chỉ thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất.
- Đối với dự án đầu tư đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể một số nội dung quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
- Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
- Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014 của HĐND tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức thu phí, lệ phí; tỷ lệ % để lại cho các tổ chức, cá nhân thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;
- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể một số nội dung quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Thông tin về bài viết
Tên thủ tục hành chính:
2. Thủ tục Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...
Tác giả:
Thuộc chủ đề:
Thủ tục hành chính » Quản lý đất đai » Thủ tục hành chính về lĩnh vực thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
Gửi lên:
02/10/2015 15:28
Cập nhật:
13/11/2015 10:44
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
39.00 KB
Đã xem:
580
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2019
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 35


thời trang công sở Hôm nay : 561

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 133226

4 Tổng lượt truy cập : 11586375

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv