Trang nhất » Thủ tục hành chính » Môi trường

Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH)
a. Trình tự thực hiện:
(1)Tổ chức, cá nhân trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến chất thải nguy hại (sau đây viết tắt là CTNH) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
(2) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn trong ngày làm việc để thẩm định.
(3) Trong thời hạn 02 (hai) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký, Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Đối với những hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ có thông báo kết quả thẩm định yêu cầu chỉnh sửa gửi Bộ phận một cửa để thông báo cho chủ nguồn thải CTNH.
  + Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH cho chủ nguồn thải.
  + Đối với những hồ sơ trong trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuân viên của cơ sở. Thời hạn xem xét, cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH là 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành kiểm tra cơ sở trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, thời hạn kiểm tra không quá 02 (hai) ngày. Kết thúc kiểm tra, trong thời gian 15 (mười lăm) ngày Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH cùng với mã số QLCTNH theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.
(4) Nhận kết quả:
Sổ đăng ký chủ nguồn thải hoặc thông báo kết quả thẩm định được trả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
b. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ Đường Nguyễn Tất Thành - phường Tân Dân - Việt Trì. Điện thoại: 02103.992.079.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
(1) Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH bằng lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH: Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu quy định tại Phục lục 6(A) Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT;
- Một (01) bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương;
- Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH gồm:
   + Bản sao báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, đề án bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ về môi trường khác) kèm theo quyết định phê duyệt hược văn bản xác nhận tương ứng;
  + Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong trường hợp chưa nằm trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương;
  + Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM (trừ trường hợp tích hợp vào thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải);
  + Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị, hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH kèm theo kết quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân tích đạt QCKTMT đối với hệ thống, thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường
(2) Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH bằng lập báo cáo quản lý CTNH.
Lập báo cáo quản lý CTNH lần đầu theo mẫu quy định tại Phục lục 4(A) Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.
(3) Số lượng bộ hồ sơ: Một (01) bộ.
d. Thời hạn giải quyết:
- Đối với trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH bằng báo cáo quản lý CTNH. Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tiếp nhận ngay khi nhận được báo cáo quản lý CTNH hoặc giấy xác nhận của đơn vị có chức năng chuyển phát bưu phẩm thì được coi là hoàn thành trách nhiệm đăng ký.
- Đối với trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH bằng lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH:
  + Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc.
  + Đối với những hồ sơ trong trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuân viên của cơ sở. Thời hạn xem xét, cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH là 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi cục Bảo vệ môi trường.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (đối với trường hợp lập hồ sơ đề nghị cấp sổ), văn bản chấp thuận của Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với trường hợp lập báo cáo quản lý CTNH) hoặc thông báo kết quả thẩm định yêu cầu chỉnh sửa (đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ).
g. Lệ phí: Không.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu quy định tại Phục lục 6(A) (Tải file) Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT;
- Lập báo cáo quản lý CTNH lần đầu theo mẫu quy định tại Phục lục 4(A) (tải file) Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
- Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.
- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.
 
Thông tin về bài viết
Tên thủ tục hành chính:
Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH)
Tác giả:
Thuộc chủ đề:
Thủ tục hành chính » Môi trường
Gửi lên:
01/03/2017 14:23
Cập nhật:
01/03/2017 14:23
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
Đã xem:
926
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 11

Khách viếng thăm : 41


thời trang công sở Hôm nay : 3518

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 142745

4 Tổng lượt truy cập : 11020702

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv