Trang nhất » Thủ tục hành chính » Môi trường

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
a. Trình tự thực hiện:
(1) Cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có nhu cầu cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
(2) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở - Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Sở xem xét mức độ đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ  hợp lệ thì vào sổ tiếp nhận sau đó chuyển cho đến phòng chuyên môn để thẩm định.
         (3) Trong thời hạn 02 (hai) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký, Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Đối với những hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ có thông báo kết quả thẩm định yêu cầu chỉnh sửa gửi tổ chức, cá nhân. Hồ sơ đ ã đầy đủ thì tiến hành thành lập đoàn kiểm tra cơ sở của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận.
+ Trong thời hạn 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
(4) Nhận kết quả: Tổ chức cá nhân sẽ được nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục BVMT.
b. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Sở - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ Đường Nguyễn Tất Thành - phường Tân Dân - Việt Trì. Điện thoại: 02103.992.079.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
(1) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:
- Một (01) văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 2a của Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT.
- Bảy (07) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a, 3b của Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;
- Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có); Giấy chứng nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;
- Giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án; Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương (nếu có);
- Hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm, chất thải phát sinh).
- Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ của cơ sở (trường hợp báo cáo không có kết quả giám sát môi trường đối với các công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu thì phải bổ sung)
- Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục 4a của Thông tư số 41/TT-BTNMT.
(2). Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận do hết hạn của tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, bao gồm:
- Một (01) văn bản đề nghị cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục 2bcủa Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT.
- Ba (03) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a, 3b của Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT.
- Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ gần nhất của cơ sở, nhưng không quá sáu (06) tháng trước ngày cơ sở đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp lại Giấy xác nhận do hết hạn.
(3). Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy xác nhận do bị mất hoặc hư hỏng: tổ chức, cá nhân có đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận do bị mất hoặc hư hỏng.
(4).  Số lượng bộ hồ sơ: Một (01) bộ.
d. Thời hạn giải quyết:
(1). Đối với trường hợp cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
(2). Đối với trường hợp cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do hết hạn.
Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
(3). Đối với trường hợp cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do bị mất hoặc hư hỏng: Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của tổ chức.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất theo quy định tại Điều 2 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 19/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện thủ tục: Chi cục Bảo vệ môi trường.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
g. Lệ phí: Không.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Phục lục 2a (tải fiel), 2c (tải file) Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT;
- Báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a (Tải file), 3b (Tải file) Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT.
- Mẫu văn bản cam kết tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp không đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu tại Phụ lục 4a (Tải file)  Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
- Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.
- Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
 
 
Thông tin về bài viết
Tên thủ tục hành chính:
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Tác giả:
Thuộc chủ đề:
Thủ tục hành chính » Môi trường
Gửi lên:
01/03/2017 14:30
Cập nhật:
01/03/2017 14:30
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
Đã xem:
271
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 11

Khách viếng thăm : 40


thời trang công sở Hôm nay : 3516

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 142743

4 Tổng lượt truy cập : 11020700

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv