Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương

Thứ tư - 14/11/2018 11:15
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại cuộc họp

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại cuộc họp

“Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là chủ trương lớn, quan trọng, có tầm nhìn xa rộng, phù hợp với xu thế chung của thế giới, và đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từng bước đưa nước ta mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển. Vì vậy Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần phải tập trung trí tuệ, nguồn lực để xây dựng tốt kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết này” - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên tại cuộc họp nghe Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam báo cáo về tình hình triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW.
Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ.

Ngày 22/10/2018, thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Tổng  Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là chủ trương lớn, có tầm nhìn xa rộng, phù hợp với xu thế chung của thế giới và đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu cơ bản, quan trọng, từ tư duy đến nhận thức; từ kinh tế đến đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hợp tác quốc tế… Chiến lược đã mang lại sự thay đổi căn bản, từng bước đưa nước ta mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hoá sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển.

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước, góp phần xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương.
 

Để triển khai Nghị quyết này, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Báo cáo tại cuộc họp, ông Vũ Sĩ Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã trình bày tóm tắt nội dung Khung kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Kế hoạch nhằm cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu và định hướng chiến lược của Nghị quyết; xác định rõ các nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ thường xuyên, có lộ trình và phân công cụ thể. Tăng cường năng lực, vai trò quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế điều phối liên ngành trong quản lý nhà nước về biển, đảo. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, bộ, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển có liên quan; hoàn thiện đồng bộ các văn bản dưới luật, cơ chế, chính sách phát triển bền vững kinh tế biển phù hợp với tình hình và điều kiện của mỗi vùng, miền, địa phương; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện.

Các nhiệm vụ chủ yếu gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển; Phát triển kinh tế biển; Phát triển kinh tế các vùng biển và ven biển; Bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững, đa dạng sinh học biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng chống thiên tai; Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển, hải đảo; Phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển; Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển; Tăng cường năng lực bảo đảm an quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển; Tuyên truyền, giáo dục phổ biến thông tin về biển, đảo; và Quản lý nhà nước đối với các vấn đề liên quan đến biển.

Trong thời gian tới, Tổng cục sẽ tập trung phổ biến, quán triệt nội dung thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW cho các tỉnh, thành phố tại 3 vùng Bắc, Trung, Nam; điều tra, thu thập tổng hợp thông tin phục vụ xây dựng và trình phê duyệt Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết; hội thảo, lấy ý kiến các cơ quan liên quan.

Tại cuộc họp các đại diện các đơn vị liên quan và các đơn vị của Tổng cục đã trao đổi, góp ý về nội dung của khung Kế hoạch cũng như cách thức triển khai, công tác phối hợp, huy động nguồn lực,…. bảo đảm thực hiện Nghị quyết.
 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh về tầm quan trọng của Nghị quyết số 36-NQ/TW cũng như sự cần thiết phải xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

“Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là chủ trương lớn, có tầm nhìn xa rộng, phù hợp với xu thế chung của thế giới và đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từng bước đưa nước ta mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển. Vì vậy Tổng cục biển và Hải đảo Việt Nam cần phải tập trung trí tuệ, nguồn lực để xây dựng tốt kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết này (đến năm 2025)”- Thứ trưởng chỉ đạo.

Đồng ý với đề xuất của Tổng cục, Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục khẩn trương trình Bộ trưởng đề xuất nhiệm vụ mở mới 2018 về xây dựng Kế hoạch tổng thể, kế hoạch 5 năm (đến năm 2025) thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc xây dựng Kế hoạch phải bám sát các nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, nhất là các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết; phấn đấu cuối tháng 3/2019 trình Bộ trưởng để trình Chính phủ ban hành.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục rà soát lại các nhiệm vụ đã làm, chưa làm được mà vẫn mang tính cấp thiết tại Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2007NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 (Nghị quyết 84); đồng thời đề xuất bổ sung thêm các nội dung mới về: Phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tận dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; phát triển kinh tế biển xanh; hướng ra biển…

Tổng cục cần chủ động chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai xây dựng kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Nguồn tin: www.monre.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2019 << 7/2020 >> 2021
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 24


thời trang công sở Hôm nay : 254

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 27110

4 Tổng lượt truy cập : 14906140

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv