Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ tư - 27/01/2010 23:37
Trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta có nhiều chính sách đúng đắn về đất đai, tạo cho nhân dân yên tâm đầu tư sản xuất, xoá đói, giảm nghèo, nhờ đó mà đời sống người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, do việc quản lý và sử dụng đất ở cơ sở vẫn còn nhiều bất cập nên dẫn đến phát sinh tình trạng khiếu nại, tố cáo.
Xác định việc tiếp công dân là khâu quan trọng đầu tiên trong quá trình giải quyết KNTC, góp phần không nhỏ vào chất lượng, hiệu quả của công tác giải quyết KNTC. Lãnh đạo Sở đã luôn quan tâm sâu sát đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, do vậy công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng, đi vào nề nếp và có bước chuyển biến tích cực đạt được kết quả tốt.

Thanh tra Sở được phân công giúp Lãnh đạo Sở thường trực tiếp dân trong tất cả các ngày làm việc và tham gia tiếp dân tại phòng tiếp dân của UBND tỉnh. Lãnh đạo Sở thường trực tiếp dân vào ngày mùng 10 hàng tháng. Công tác tiếp dân luôn được duy trì thường xuyên và thực hiện đúng qui định. Sở đã bố trí phòng tiếp dân trang nghiêm, thuận lợi, có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho công tác tiếp dân, trang bị tủ sách pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với cán bộ và nhân dân.

Trong năm 2009, Sở Tài nguyên & Môi trường đã tiếp tổng số 107 lượt người  bằng 129% so với cùng kỳ năm 2008. Ngoài ra Sở còn cử cán bộ tham gia tiếp dân tại UBND tỉnh với tổng số 271 lượt công dân. Nội dung chủ yếu thuộc về lĩnh vực đất đai như khiếu nại các quyết định của cấp huyện trong việc giải quyết đơn về tranh chấp đất đai, cấp giấy CNQSD đất, hỏi về thủ tục thu hồi đất, bồi thường GPMB. Trong đó: Trùng nội dung về đất đai là 7 lượt người; đông người đến khiếu nại cùng một nội dung là 4 lượt, số đoàn đông nhất là 10 người, số đoàn ít nhất là 5 người.

Qua công tác tiếp dân, cán bộ đã lắng nghe và đề xuất biện pháp giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải thích các thắc mắc và hướng dẫn họ đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Sở đã tiếp nhận: 114 đơn bằng 92% so cùng kỳ năm 2008. Trong đó: Đơn khiếu nại về đất đai: 39 đơn; Đơn tố cáo về đất đai: 05 đơn; Đơn đề nghị về đất đai: 50 đơn; Đơn tranh chấp về đất đai: 02 đơn; Đơn đề nghị về môi trường:14 đơn; Đơn đề nghị về khoáng sản: 03 đơn; Đơn thuộc nội dung khác: 01 đơn.

Đã và đang thụ lý, giải quyết 24 đơn bằng 141% so cùng kỳ năm 2008. Trong đó: Khiếu nại về đất đai: 17 đơn; Đề nghị về đất đai: 04 đơn; Đề nghị về môi trường: 02 đơn; Đề nghị về khoáng sản: 01 đơn.

Đã giải quyết xong: 19 đơn bằng 112% so với cùng kỳ năm 2008. Đơn đang giải quyết: 05 đơn. Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết: 90 đơn.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên phối hợp với phòng Nội chính tiếp dân của UBND tỉnh, UBND huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức đoàn thể như Hội nông dân, hội PN tỉnh, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh để giải quyết các vụ việc KNTC liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý nhằm củng cố thêm căn cứ, làm cơ sở trong quá trình xác minh giải quyết trước khi báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc thực hiện chưa đảm bảo thời gian. Nguyên nhân do có tính chất phức tạp, nguồn gốc đất không rõ ràng, khó xác định thời điểm bắt đầu sử dụng đất, hồ sơ tài liệu liên quan đến việc khiếu nại không đầy đủ cho nên đã mất nhiều thời gian cho công tác thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh nội dung. Mặt khác, hệ thống chính sách pháp luật đất đai đang trong quá trình hoàn thiện do vậy vẫn còn có mặt thiếu nhất quán gây nhiều khó khăn trong công tác giải quyết khiếu nại; một số vụ việc có tính chất phức tạp cần ý kiến tham gia một số ngành liên quan nhưng chưa thống nhất được quan điểm do vậy đã ảnh hưởng đến thời gian theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Cùng với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Lãnh đạo Sở đã quan tâm chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Thành lập và duy trì có hiệu quả Tổ tuyên truyền pháp luật do Phó Giám đốc Sở trực tiếp làm Tổ trưởng, triển khai tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường. Đồng thời, phân công các thành viên soạn thảo đề cương tuyên truyền, phổ biến đến các ngành, các đơn vị trong toàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường. Đổi mới và duy trì Bản tin Tài nguyên và Môi trường, giao lưu trực tuyến giữa Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường với người dân và doanh nghiệp.

Nhìn chung, Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC luôn được coi trọng và thực hiện nghiêm túc theo Luật KNTC, kết luận rõ vụ việc đúng, sai và đề xuất biện pháp giải quyết, xử lý phù hợp với thực tiễn khách quan và theo quy định của pháp luật. Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên theo đúng quy định, việc phân loại xử lý và giải quyết đơn được thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Công tác phối hợp giữa cơ quan giải quyết với các tổ chức quần chúng và với các cấp chính quyền ở cơ sở được thực hiện tốt vì vậy chất lượng giải quyết đơn được nâng lên rõ rệt, cơ bản các vụ việc báo cáo kết luận, đề xuất đều được UBND tỉnh chấp thuận.

Qua công tác giải quyết KNTC còn có một số vụ việc do công dân chưa nhận thức đầy đủ hoặc do bị kích động từ chủ thể khác, công dân đề nghị về vụ việc đã giải quyết. Lãnh đạo Sở cử cán bộ, thanh tra viên trực tiếp phúc tra vụ việc, tiến hành theo đúng qui định của Luật KNTC. Sau phúc tra vụ việc, Sở đã có báo cáo trình UBND tỉnh theo đúng trình tự pháp luật. Kết quả của công tác phúc tra, kiểm tra đã có tác động tích cực đối với đối tượng KNTC và chính quyền cơ sở trong thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số vấn đề như:  Một bộ phận người đi khiếu nại chưa nhận thức đầy đủ các quy định của pháp luật, thậm chí lợi dụng việc KNTC để kéo dài thời gian chấp hành quy định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật. Một số vụ việc giải quyết KNTC, tranh chấp liên quan đến chức năng quản lý của nhiều cơ quan quản lý khác nhau do vậy đã ảnh hưởng đến thời gian giải quyết vụ việc.

Nhìn lại công tác tiếp dân và giải quyết KNTC cho thấy để giải quyết có hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo cần phải:

Một là: Luôn có sự quan tâm lãnh chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành các đoàn thể quần chúng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng để cho cán bộ và nhân dân hiểu sâu sắc và có nhận thức đầy đủ hơn nữa về các chính sách pháp luật về đất đai và Luật Khiếu nại Tố cáo.

Ba là: Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo với phương châm giải quyết thấu tình đạt lý ngay từ cơ sở xã, phường, thị trấn nhằm góp phần đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn, tránh khiếu kiện đông người vượt cấp. Cán bộ làm nhiệm vụ tiếp  dân phải nắm chắc pháp luật, xem xét sự việc một cách có căn cứ, hệ thống không được chủ quan.

Bốn là: Khi xem xét KNTC của công dân phải khách quan, công tâm bảo đảm việc xem xét xử lý đúng bản chất sự việc phù hợp với diễn biến thực tế trong quá trình xác minh. Việc xem xét, xử lý phải tôn trọng yếu tố lịch sử khách quan phù hợp với thực tiễn tránh áp đặt ý kiến chủ quan vào giải quyết vụ việc làm cho vụ việc phức tạp  thêm. Phải thực sự tôn trọng quyền khiếu nại, tố cáo của công dân và phải thực hiện theo đúng luật định. Cán bộ tiếp dân luôn thể hiện thái độ kính trọng, lịch sự, đúng mực, nghiêm túc lắng nghe, ghi chép đầy đủ mọi nội dung, ý kiến của công dân đồng thời giải thích, giải đáp và giải quyết những thắc mắc của công dân theo quy định pháp luật.

Năm là: Việc xử lý đơn, thư KNTC của công dân đảm bảo đúng nguyên tắc theo một quy trình hết sức chặt chẽ, chính xác, khoa học với những phương pháp thu thập thông tin, kịp thời theo quy định của pháp luật. Những đơn thư KNTC không thuộc thẩm quyền phải có trách nhiệm hướng dẫn công dân hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Cán bộ tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC phải có đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn, có năng lực tốt, có tinh thần trách nhiệm cao có kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ trong phân tích, xử lý, thẩm định, tổng hợp đánh giá chứng cứ, tài liệu và thể hiện tính trung thực, khách quan, công tâm trong xử lý vụ việc.

Tác giả bài viết: Trần Quốc Minh - Thanh tra Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2021 << 12/2022 >> 2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 63

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 61


thời trang công sở Hôm nay : 22805

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 85489

4 Tổng lượt truy cập : 28346772

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv