Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của chi, đảng bộ

Thứ sáu - 06/10/2017 10:06
Những năm qua, công tác tư tưởng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; coi trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; chống chủ nghĩa cá nhân; chỉ đạo, tổ chức triển khai và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng.
Trên cơ sở đó với quyết tâm thực hiện có hiệu quả NQTW 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ sở TN&MT đã thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng và đồng bộ các giải pháp sau:
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, vai trò của chính quyền cơ sở, đẩy mạnh công tác tư tưởng trong tình hình mới. Đây là giải pháp cơ bản, quan trọng và cấp bách hiện nay. Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng của cấp ủy vừa có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, vừa góp phần “kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Ngoài ra, đạo đức, lối sống Tây hóa đang có điều kiện thuận lợi xâm nhập và tác động mạnh mẽ tới đời sống xã hội, nhất là đối với lớp trẻ. Do đó, phải thường xuyên sơ kết, tổng kết việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; Thực tiễn mới đòi hỏi phải có tư duy lý luận mới. Tuy nhiên, trên thực tế lý luận và thực tiễn còn khoảng cách quá lớn, nói và làm, học và hành về đạo đức cách mạng còn có nhiều sự khác biệt. Để rèn luyện, nâng cao đạo đức, lối sống và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong Đảng, ngay trong công tác lý luận của Đảng đã phải lý giải một cách thấu đáo những vấn đề: đạo đức cách mạng ngày nay? Hành vi đạo đức đúng đắn của cán bộ, đảng viên? Chống suy thoái đạo đức, lối sống ? Vì đó không chỉ là những vấn đề của đạo đức mà chính là vấn đề tư tưởng trong cán bộ, đảng viên cần giải đáp, tháo gỡ. Đồng thời, công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay cần phân tích, đánh giá, dự báo được những tác động của biến đổi chính trị, xã hội trong nước, quốc tế để định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên kịp thời, phù hợp. Việc ban hành Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11/4/2014 của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ cũng có ý nghĩa quan trọng. Theo đó, Đảng bộ đã chỉ đạo nghiêm túc, niêm yết công khai chuẩn mực đạo đức tại trụ sở cơ quan. Qua 3 năm thực hiện, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng lên, năng lực công tác chỉ đạo điều hành của bộ máy Nhà nước nâng lên. Nâng cao năng lực lãnh đạo, tính tiên phong, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Gắn công tác tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề nhạy cảm, phức tạp góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp. 
Mở rộng dân chủ, phát huy tự do tư tưởng, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật phát ngôn theo quy định. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết cấp ủy, đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Thường xuyên đổi mới phương pháp nắm tư tưởng đi sâu tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và khả năng nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, biện pháp lãnh chỉ đạo công tác quản lý chính trị, tư tưởng sát, đúng. Hiện nay, bùng nổ công nghệ thông tin, mạng xã hội, báo chí, vv... do đó việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật phát ngôn theo quy định là cần thiết. Đồng thời, phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông nhằm phổ biến tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, đảng viên, các quy định, quan điểm, chủ trương và biện pháp của Đảng về ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; giúp cán bộ, đảng viên hiểu đúng về phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống.
Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện nói đi đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, chính sách, pháp luật. Chú trọng phát huy trách nhiệm chính trị của từng đảng viên trong tự quản lý về chính trị, tư tưởng, bảo đảm không có những lời nói, hành động trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công tác tuyên truyền, đã chú trọng việc nêu gương những người tốt, việc tốt; những tấm gương tiêu biểu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị theo đúng tinh thần Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác vận động quần chúng, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên khẳng định mình trong thực tiễn. Qua đó, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng, chủ động phát hiện, phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái. Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, nâng cao khả năng tự đề kháng, đủ sức chống lại “tự suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chủ động phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách hiện nay. 
Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, sinh hoạt nền nếp, mà trong đó các cán bộ đảng viên có sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức tư tưởng đến hành động thể hiện trong công tác chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống; quan hệ giao tiếp, ứng xử; chấp hành nội quy, quy chế; bổ sung và hoàn thiện thang giá trị đạo đức với các phẩm chất đạo đức cơ bản của cán bộ, đảng viên theo các tiêu chí: cần, kiêm, liêm, chính, chí công, vô tư; sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; ham học hỏi, cầu tiến bộ, biết trọng dụng hiền tài; Có thể nói, xây dựng môi trường làm việc mà trong đó, toàn thể đội ngũ lãnh đạo và cán bộ đảng viên luôn có thái độ tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết, thống nhất, say mê, sáng tạo, trách nhiệm với công việc là thành quả rất đáng tự hào của Đảng bộ Sở TN&MT Phú Thọ. 
 

Tác giả bài viết: Hà Thị Minh Chúc - Giám đốc TT Công nghệ Thông tin

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2018 << 3/2019 >> 2020
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 34


thời trang công sở Hôm nay : 33

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 146222

4 Tổng lượt truy cập : 11195335

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv