Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Cẩm Khê: Với một số giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020

Thứ ba - 27/06/2017 09:15
Góc phố xanh, sạch, đẹp TT Sông Thao

Góc phố xanh, sạch, đẹp TT Sông Thao

Cẩm Khê là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ, diện tích đất tự nhiên là 23.392,39ha, dân số toàn huyện trên 133 nghìn người, trung tâm của huyện là thị trấn Sông Thao cách thành phố Việt Trì khoảng 50km về phía Đông Nam, với 31 đơn vị hành chính (30 xã và 01 thị trấn). Địa giới hành chính gồm: Phía Bắc giáp huyện Hạ Hoà; phía Đông giáp huyện Thanh Ba; phía Tây giáp huyện Yên Lập; phía Nam giáp huyện Tam Nông.
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cùng với cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, sau 6 năm triển khai thực hiện Chương trình với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân; Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả khá tích cực. Đến nay đã có 01 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong năm 2017 phấn đấu có thêm 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; một số xã còn lại cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới. Nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới từng bước được nâng lên; nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh xã hội, hệ thống hạ tầng nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống của người dân trong huyện từng bước được cải thiện cả về vật chất và tinh thần.
Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thực hiện Chương trình vẫn còn một số tồn tại, hạn
chế như: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở một số xã chưa sát với thực tế; việc đầu tư phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, thiếu bền vững; công tác dồn đổi ruộng đất còn chưa được triển khai đồng bộ; việc huy động các nguồn lực từ cộng đồng gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng so với nhu cầu; nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu hạn chế; các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường đạt tỷ lệ thấp; mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới gia đoạn 2011 - 2015 chưa đạt kế hoạch đề ra. Vai trò chủ thể của nhân dân đối với Chương trình chưa được phát huy mạnh mẽ. 
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: Xuất phát điểm về điều kiện kinh tế - xã hội của các xã trên địa bàn huyện còn thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; công tác xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch còn chưa phù hợp, chất lượng quy hoạch chưa cao; cấp ủy Đảng, chính quyền một số xã và một số bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới; thiếu chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước.
Để tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đặt ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Cụ thể: 
- Toàn huyện có 10 xã duy trì, đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, gồm các xã: Phương Xá, Sai Nga, Tình Cương, Hiền Đa, Cát Trù, Tuy Lộc, Sơn Tình, Điêu Lương, Sơn Nga và Hương Lung. 
- Bình quân toàn huyện đạt 15,8 tiêu chí/xã; không có xã đạt dưới 10 tiêu chí; mỗi xã đạt ít nhất 01 tiêu chí/năm trở lên.
- Về quy hoạch nông thôn mới: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục duy trì 30/30 xã đạt tiêu chí quy hoạch theo quy định. Đồng thời xây dựng và thực hiện quy chế quản lý quy hoạch.
- Về phát triển kinh tế - xã hội: 20/30 xã đạt tiêu chí giao thông (chiếm 66,7%); 18/30 xã đạt tiêu chí thủy lợi (chiếm 60%); 30/30 xã đạt tiêu chí điện (chiếm 100%); 23/30 xã đạt tiêu chí trường học (chiếm 76,7%); 19/30 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (chiếm 63,3%); 18/30 xã đạt tiêu chí chợ nông thôn (chiếm 60%); 30/30 xã đạt tiêu chí bưu điện (chiếm 100%); 28/30 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư (đạt 93,3%).
- Về phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo: 23/30 xã đạt tiêu chí thu nhập (chiếm 76,7%); 18/30 xã đạt tiêu chí hộ nghèo (chiếm 60%); 30/30 xã đạt tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên (chiếm 100%); 30/30 xã đạt tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất (chiếm 100%).
- Về giáo dục, văn hóa, xã hội và môi trường: 25/30 xã đạt tiêu chí giáo dục (chiếm 83,3%); 20/30 xã đạt tiêu chí y tế (chiếm 66,6%); 30/30 xã đạt tiêu chí văn hóa (chiếm 100%); 10/30 xã đạt tiêu chí môi trường (chiếm 33,3%).
- Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội và giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội: 
Có 30/30 xã đạt tiêu chí hệ thống chính trị - xã hội (chiếm 100%); Có 30/30 xã đạt tiêu chí an ninh trật tự xã hội (chiếm 100%).
Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu nêu trên, đồng thời đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng nông thôn mới. Huyện Cẩm Khê đã đề ra năm nhóm giải pháp để triển khai thực hiện như sau:
Một là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Hai là: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.
Ba là: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và quản lý quy hoạch nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất.
Bốn là: Tập trung huy động lồng ghép, cân đối nguồn lực, thực hiện các cơ chế chính sách phù hợp để thực hiện Chương trình và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Năm là: Phát triển sản xuất tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, thực hiện tốt khâu đột phá để nâng cao thu nhập cho người dân
Với những giải pháp đưa ra nêu trên thì việc thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đến năm 2020 sẽ có nhiều thuận lợi và đạt kết quả cao.
 

Tác giả bài viết: Hà Thanh Bình - Phòng TNMT huyện Cẩm Khê

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
2018 << 1/2019 >> 2020
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 26


thời trang công sở Hôm nay : 5877

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 94165

4 Tổng lượt truy cập : 10808198

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv