Trang nhất » Tin Tức » Thông tin tuyên truyền

HƯỚNG DẪN Xây dựng và nhân rộng các gương tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025

Thứ tư - 16/02/2022 10:54
Ngày 10/01/2022, Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ đã ra Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK Xây dựng và nhân rộng các gương tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025.
Thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU, ngày 10/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Thọ về việc Hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn chỉ rõ:

Mục đích

- Góp phần đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm thiết thực, hiệu quả theo phương châm “nói đi đôi với làm”, gắn “học tập với làm theo”. Thông qua xây dựng, nhân rộng các gương tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực công tác nhằm góp phần tạo động lực thúc đẩy, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, nhân rộng các tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến.

Yêu cầu

- Lựa chọn, đăng ký phấn đấu, bồi dưỡng, giúp đỡ xây dựng gương tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến bảo đảm tiến độ, chất lượng; tổ chức tuyên dương, khen thưởng, động viên kịp thời để tạo sự lan tỏa tích cực; quan tâm sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và chỉ đạo nhân rộng tại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
- Đưa nội dung yêu cầu, nhiệm vụ và chỉ tiêu xây dựng, nhân rộng gương tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cấp uỷ, tạo sự đồng bộ trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

Đối tượng

1.1. Đối với gương tập thể tiêu biểu: Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở; chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng uỷ cơ sở.
1.2. Đối với gương cá nhân điển hình tiên tiến: Cán bộ, đảng viên.
1.3. Đối tượng xét, biểu dương, khen thưởng: Các ban đảng, Văn phòng, đoàn thể Đảng bộ Khối; các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở; chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng uỷ cơ sở và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được cấp có thẩm quyền xác nhận, đề nghị xem xét tuyên dương, khen thưởng theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

 Tiêu chí xây dựng gương tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến

1. Đối với tập thể

- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng. Có nhiều điểm mới, sáng tạo, đạt hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu thi đua; có nhiều hoạt động nổi bật, xuất sắc hơn so với các tập thể khác; có các giải pháp, sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; được các cấp có thẩm quyền tuyên dương, khen thưởng.
- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, có hiệu quả việc phổ biến, quán triệt, học tập và tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 15/10/2021 của Tỉnh ủy Phú Thọ, Kế hoạch số 15-KH/ĐUK, ngày 01/11/2021 của BTV Đảng uỷ Khối về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa và hằng năm; chủ động đưa nội dung học tập và làm theo vào chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và nội dung sinh hoạt thường xuyên của đảng uỷ, chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể; có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức, triển khai việc học tập và làm theo gắn với nhiệm vụ chính trị.
- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên KTGS cán bộ, đảng viên, CCVC thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và các nội dung đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm theo quy định.
- Quan tâm xây dựng điển hình tiên tiến trong tại cơ quan, đơn vị; được các cấp tuyên dương, khen thưởng.
- Cơ quan, đơn vị không có cán bộ, đảng viên, CCVC suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật.
- Tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hằng năm đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Giai đoạn 2021 - 2025, tổ chức đảng có ít nhất 02 năm được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Đối với cá nhân

- Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác và học tập; gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực (tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên; có tinh thần xây dựng tập thể đoàn kết,...), đặc biệt là gương mẫu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Đổi mới tác phong, lề lối làm việc”; có nhiều cống hiến, đóng góp cho tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và được cán bộ, đảng viên, quần chúng tín nhiệm cao.
- Tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có ý thức giữ gìn và xây dựng gia đình văn hoá.
- Là cán bộ, đảng viên hằng năm phải được công nhận là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giai đoạn 2021 - 2025 ít nhất có 02 năm được công nhận là đảng viên xuất sắc. Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải là người luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các phong trào thi đua; gắn tiêu chí điển hình cá nhân lãnh đạo với tiêu chí điển hình của tập thể (tập thể do người đó đứng đầu là tập thể điển hình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).
- Lưu ý: Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các chi, đảng uỷ cơ sở có thể bổ sung các tiêu chí cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời, có thể lựa chọn xây dựng thêm các mô hình, điển hình phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó Hướng dẫn cũng chỉ ra Một số giải pháp xây dựng và bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đặc biệt là nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai việc xây dựng, nhân rộng tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến bằng chương trình, kế hoạch với các giải pháp, việc làm cụ thể, hiệu quả, tránh hình thức.
2. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện kế hoạch xây dựng, nhân rộng các tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời.
3. Chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên công tác tổ chức, triển khai bồi dưỡng, giúp đỡ xây dựng các tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến, đặc biệt là các tập thể, cá nhân đã đăng ký; quan tâm theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện những tập thể mới, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, những vấn đề nảy sinh để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
4. Chỉ đạo tổ chức tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền về các tập thể tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, thông tin trên mạng xã hội.
5. Tổ chức giao lưu, trao đổi kết quả, học tập kinh nghiệm xây dựng tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến.
6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cá tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến.
7. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm chủ trì tham mưu, giúp việc cấp ủy, của cấp uỷ phụ trách công tác tuyên giáo, đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở; đề cao vai trò, trách nhiệm phối hợp các cấp chính quyền, đoàn thể trong công tác xây dựng, nhân rộng tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến.

Sau đây là toàn văn Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 10.01.2022 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh mời bạn đọc cùng xem 
Tại đây.
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Thu Thảo - TT KTCNTN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
2022 << 2/2023 >> 2024
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 170

Máy chủ tìm kiếm : 32

Khách viếng thăm : 138


thời trang công sở Hôm nay : 5829

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 139919

4 Tổng lượt truy cập : 30214229

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv