Tin được xem nhiều

Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất ở các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thứ hai - 24/08/2020 10:10
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất ở các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất ở các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Trong những năm qua, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và đất đai cơ sở tôn giáo, các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh Phú Thọ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo, cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai cho các tôn giáo theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó công tác quản lý sử dụng đất đai đối với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng trong xây dựng các cơ sở sinh hoạt tôn giáo của các tôn giáo. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Tôn giáo, các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị phân công, giao nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo các tổ chức, cán bộ làm công tác tôn giáo trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo; việc xử lý các nhu cầu của tổ chức, cá nhân tôn giáo, nhất là những nhu cầu phát sinh, hợp pháp, chính đáng về xây dựng, cải tạo cơ sở thờ tự tôn giáo. Phát hiện, theo dõi, phản ánh và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong lĩnh vực đất đai của các cơ sở tôn giáo. Đối với các vấn đề nổi cộm, đáng quan tâm, nhất là về việc đòi lại đất đai, cơ sở thờ tự, hiến tặng, nhượng đất, việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng cơ sở thờ tự không xin phép hoặc chưa được cấp phép, các cơ quan ban ngành chức năng đã tăng cường công tác nắm tình hình, có phương án xử lý kịp thời, phù hợp. Do đó, việc khiếu kiện về đất đai, đòi lại đất có nguồn gốc tôn giáo ở các địa phương trong tỉnh đã được giải quyết kịp thời, không xảy ra điểm nóng về tôn giáo.
Một số kết quả đạt được trong công tác, quản lý sử dụng đất đối với đất cơ sở tôn giáo được thể hiện ở một số nội dung cụ thể như sau:
Về công tác lập quy hoạch sử dụng, kế hoạch sử dụng đất đối với đất cơ sở tôn giáo: Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Thọ để tham mưu cho UBND tỉnh trình Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/5/2018, trong đó xác định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất cơ sở tôn giáo đến năm 2020 với diện tích là 179,0ha. Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đều có văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị rà soát, trình duyệt bổ sung vào Danh mục các dự án phải thu hồi đất và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm khi có chủ trương của UBND tỉnh làm căn cứ cho việc giao đất cho các cơ sở tôn giáo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Luật Đất đai, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo. Trong 03 năm gần đây (từ năm 2017-2019), Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh giao đất cho 14 cơ sở tôn giáo với tổng diện tích 76.731,9m2 để xây dựng và mở rộng các cơ sở tôn giáo. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất cho các cơ sở tôn giáo đảm bảo kịp thời, đáp ứng nhu cầu xây dựng, nâng cấp tôn tạo các công trình chùa, nhà thờ, nhà nguyện, trụ sở.... của các cơ sở tôn giáo tại địa phương.  
Về công tác đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho các cơ sở tôn giáo đã được triển khai cùng với việc cấp GCN cho các tổ chức cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo dự án được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành công tác cấp GCN cho các tổ chức theo từng dự án được duyệt. Riêng đối với đất cơ sở tôn giáo, tỷ lệ cấp GCN đã cơ bản đạt tiến độ đề ra, đáp ứng được cơ bản nhu cầu sinh hoạt của các tổ chức, cơ sở tôn giáo (lũy kế đến nay, đã cấp được 398 GCN cho 380 cơ sở tôn giáo, đạt 87% so với tổng số 436 cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh, trong đó, cấp 277 GCN cho 270 chùa và cấp 121 GCN cho 110 nhà thờ). Việc cấp GCN cho các cơ sở tôn giáo đã giúp cho công tác quản lý nhà nước về đất đai được chặt chẽ, đảm bảo pháp lý, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng cho các cơ sở tôn giáo, tạo điều kiện cho các cơ sở tôn giáo được thực hiện các quyền lợi, đồng thời đã giải quyết nhiều vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc sử dụng đất do lịch sử để lại.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng đất ở các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số những khó khăn, vướng mắc như: Nhiều cơ sở tôn giáo có một phần diện tích đất có nguồn gốc do tự ý nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau ngày 01/7/2004 không đủ điều kiện cấp GCN nên phải tiến hành đối chiếu hồ sơ, xác định chỉ giới để phân định diện tích đủ điều kiện và diện tích không đủ điều kiện cấp GCN, gây khó khăn cho công tác lập hồ sơ, kéo dài thời gian thực hiện. Trong quá trình sử dụng đất, một số cơ sở tôn giáo có tình trạng lấn chiếm vào đất công, đất rừng, đất trồng cây hàng năm nhưng chưa được chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm. Thủ tục giao đất cho các cơ sở tôn giáo thường kéo dài, do tính chất phức tạp, nhạy cảm, trình tự thủ tục phải đảm bảo tính đồng bộ, song các cơ sở tôn giáo chưa chủ động làm việc với UBND cấp huyện để đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Quy trình thực hiện việc giao đất phải căn cứ vào chủ trương của UBND tỉnh, trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành, thị mới đưa vào danh mục dự án phải thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất năm sau để thực hiện bước lập hồ sơ thu hồi, giao đất trình UBND tỉnh phê duyệt.
Để thực hiện tốt công tác giao đất, cấp GCN cho các cơ sở tôn giáo còn lại trên địa bàn tỉnh, năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
Thứ nhất, chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở phối hợp với các cơ sở tôn giáo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp GCN cho các cơ sở tôn giáo còn lại để trình các cấp có thẩm quyền xác nhận, phê duyệt theo quy định. Đối với những trường hợp nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau ngày 01/7/2004 (chưa đủ điều kiện cấp ngay GCN theo quy định) sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để giao cho các Sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, rà soát và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.
Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác quản lý đất đai theo địa bàn quản lý, hạn chế tối đa tình trạng các cơ sở tôn giáo lấn, chiếm, nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất; giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, xử lý dứt điểm những diện tích đất mà các cơ sở tôn giáo không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, cho mượn, cho thuê trái pháp luật, diện tích đất để bị lấn chiếm theo quy định của Luật Đất đai hiện hành.

Ảnh: Chùa Thắng Sơn, khu 7, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ đã được cấp GCN năm 2018

Tác giả bài viết: Lê Thị Hương Giang – Chi cục Quản lý Đất đai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
2021 << 9/2022 >> 2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Bầu cử
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 40


thời trang công sở Hôm nay : 4401

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 539197

4 Tổng lượt truy cập : 26409410

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv