Tin được xem nhiều

Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT- Ban hành Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ năm - 23/09/2021 10:57
Ban hành Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 9/9/2021, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT về Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) gồm các bước như sau: Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất kế hoạch triển khai và và chuẩn bị các nội dung liên quan đến phân công nhiệm vụ, chủ trương, định hướng, đề cương dự thảo Luật để báo cáo Ban soạn thảo; Tổ chức soạn thảo nội dung dự thảo Luật và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Tổ chức Hội thảo chuyên đề lấy ý kiến về các nội dung đề xuất của các nhóm chuyên môn; Tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lấy ý kiến về hồ sơ, nội dung dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ; Phối hợp với các cơ quan của Chính phủ tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật; Gửi hồ sơ dự án Luật đến các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra; Phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để tiếp thu, giải trình hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5 năm 2022).

Trên cơ sở nội dung công việc trên, Kế hoạch yêu cầu thành lập 8 nhóm để giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện trong suốt quá trình xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với các nội dung như:

(1) Chỉ đạo, điều hành chung việc xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Chỉ đạo và tổ chức xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Báo cáo đánh giá tác động đến kinh tế - xã hội - môi trường, tác động về giới của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Tổ chức làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học; tổ chức các Hội nghị, Hội thảo; Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo quy định để trình Chính phủ và Quốc hội. 

(2) Tổng hợp chung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo đề cương Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Tờ trình Chính phủ, Quốc hội; tổng hợp Báo cáo đánh giá tác động đến kinh tế - xã hội - môi trường, tác động về giới của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013; Đề xuất sửa đổi các quy định về quyền, trách nhiệm của Nhà nước; cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về đất đai; phân cấp quản lý nhà nước về đất đai.

(3) Tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá những chồng chéo, mâu thuẫn và sự không đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai với các Luật khác có liên quan. Đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai và các Luật khác có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.

(4) Đề xuất sửa đổi các quy định về quyền, trách nhiệm của Nhà nước; cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về đất đai; phân cấp quản lý nhà nước về đất đai; Tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá những chồng chéo, mâu thuẫn và sự không đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai với các Luật khác có liên quan. Đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai và các Luật khác có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo nâng cao chất lượng đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

(5) Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thống kê, kiểm kê đất đai; quản lý, sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng đất.
(6) Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

(7) Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về phân loại đất; chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai.

(8) Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nạo, tố cáo, tranh chấp về đất đai; giám sát quản lý và sử dụng đất.

Kế hoạch đặt ra lộ trình tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu tác động vào trong tuần thứ tư của tháng 10/2021; Tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) thực hiện xong trước ngày 22/12/2021; Gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) thực hiện: xong trước ngày 25/12/2021; Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ trước 10/01/2022; Phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để tiếp thu, giải trình hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) trước 15/4/2022.

Về tổ chức thực hiện, tại Kế hoạch nêu: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo chung trong tổ chức xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi). 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

STT

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NỘI DUNG THỰC HIỆN

THÀNH PHẦN THAM GIA

CHỦ TRÌ CHUẨN BỊ

1

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

27/8/2021

 

 

Tổng cục Quản lý đất đai

2

Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất kế hoạch triển khai và và chuẩn bị các nội dung liên quan đến phân công nhiệm vụ, chủ trương, định hướng, đề cương dự thảo Luật để báo cáo Ban soạn thảo

Tuần thứ 3 của tháng 9/2021

Thống nhất kế hoạch triển khai và và chuẩn bị các nội dung liên quan đến phân công nhiệm vụ, chủ trương, định hướng, đề cương dự thảo Luật để báo cáo Ban soạn thảo

Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế Bộ và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

Tổng cục Quản lý đất đai

3

Tổ chức soạn thảo nội dung dự thảo và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

 

 

 

 

3.1

Các nhóm chuyên môn soạn thảo các nội dung theo phân công

Xong trước 12/9/2021

 

 

Thành viên Tổ biên tập

3.2

Các nhóm báo cáo Bộ trưởng, Thứ trưởng Lê Minh Ngân và Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa về các nội dung của Luật Đất đai (sửa đổi) theo nội dung được phân công

 

 

 

 

-

Quyền, trách nhiệm của Nhà nước; cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về đất đai; phân cấp quản lý nhà nước về đất đai.

Ngày 13/9/2021

 

 

Trưởng nhóm 2

-

Điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo nâng cao chất lượng đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ngày 14/9/2021

 

 

Trưởng nhóm 4

-

Tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ngày 15/9/2021

 

 

Trưởng nhóm 5

-

Đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

Ngày 16/9/2021

 

 

Trưởng nhóm 6

-

chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai.

Ngày 17/9/2021

 

 

Trưởng nhóm 7

-

Theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng đất; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Ngày 18/9/2021

 

 

Trưởng nhóm 8

-

Tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai năm 2013 với các luật có liên quan.

Ngày 19/9/2021

 

 

Trưởng nhóm 3

3.3

Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 

 

 

 

-

Tổ chức Hội thảo chuyên đề về quy định về quyền, trách nhiệm của Nhà nước; cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về đất đai; phân cấp quản lý nhà nước về đất đai.

Trong khoảng thời gian từ 20/9 đến 30/9

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Các chuyên gia, nhà khoa học; các cơ quan của Quốc hội; các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương; đại diện một số địa phương; đại diện một số thành viên Tổ biên tập

Trưởng nhóm 2

-

Tổ chức Hội thảo chuyên đề về điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo nâng cao chất lượng đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Trong khoảng thời gian từ 20/9 đến 30/9

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Các chuyên gia, nhà khoa học; các cơ quan của Quốc hội; các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương; đại diện một số địa phương; đại diện một số thành viên Tổ biên tập

Trưởng nhóm 4

-

Tổ chức Hội thảo chuyên đề về tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trong khoảng thời gian từ 20/9 đến 30/9

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Các chuyên gia, nhà khoa học; các cơ quan của Quốc hội; các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương; đại diện một số địa phương; đại diện một số thành viên Tổ biên tập

Trưởng nhóm 5

-

Tổ chức Hội thảo chuyên đề về đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

Trong khoảng thời gian từ 20/9 đến 30/9

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Các chuyên gia, nhà khoa học; các cơ quan của Quốc hội; các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương; đại diện một số địa phương; đại diện một số thành viên Tổ biên tập

Trưởng nhóm 6

-

Tổ chức Hội thảo chuyên đề về chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai.

Trong khoảng thời gian từ 20/9 đến 30/9

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Các chuyên gia, nhà khoa học; các cơ quan của Quốc hội; các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương; đại diện một số địa phương; đại diện một số thành viên Tổ biên tập

Trưởng nhóm 7

-

Tổ chức Hội thảo chuyên đề về theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng đất; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Trong khoảng thời gian từ 20/9 đến 30/9

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Các chuyên gia, nhà khoa học; các cơ quan của Quốc hội; các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương; đại diện một số địa phương; đại diện một số thành viên Tổ biên tập

Trưởng nhóm 8

-

Tổ chức Hội thảo chuyên đề về tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai năm 2013 với các luật có liên quan.

Trong khoảng thời gian từ 20/9 đến 30/9

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Các chuyên gia, nhà khoa học; các cơ quan của Quốc hội; các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương; đại diện một số địa phương; đại diện một số thành viên Tổ biên tập

Trưởng nhóm 3

4

Rà soát hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sau Hội thảo

Từ 01/10 đến 10/10

 

 

Trưởng nhóm 2

5

Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lấy ý kiến về hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Xong trước 15/10/2021

Lấy ý kiến về hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

 

Tổng cục Quản lý đất đai, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế Bộ

6

Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

 

 

 

 

-

Đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và môi trường để lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu tác động.

Trong tuần thứ tư của tháng 10

 

 

Tổng cục Quản lý đất đai, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế Bộ

-

Gửi văn bản lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trong tuần thứ tư của tháng 10

 

 

Tổng cục Quản lý đất đai, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế Bộ

-

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến

 

 

 

 

+

Tổ chức 01 cuộc Hội nghị toàn quốc với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị có liên quan về tổng kết thi hành Luật Đất đai và các nội dung của Luật Đất đai (sửa đổi).

Tuần thứ tư tháng 10/2021

 

 

Tổng cục Quản lý đất đai, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế Bộ

+

Tổ chức 03 cuộc Hội thảo tại 03 miền (Bắc, Trung, Nam) lấy ý kiến các địa phương.

Tuần thứ nhất của tháng 11 năm 2021

 

 

Tổng cục Quản lý đất đai, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế Bộ

+

Tổ chức 01 cuộc Hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành ở Trung ương.

Tuần thứ 2 của tháng 11 năm 2021

 

 

Tổng cục Quản lý đất đai, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế Bộ

+

Tổ chức 01 cuộc Hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học

Tuần thứ 2 của tháng 10 năm 2021

 

 

Tổng cục Quản lý đất đai, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế Bộ

+

Tổ chức 01 cuộc Hội thảo lấy ý kiến các doanh nghiệp:

Tuần thứ 3 của tháng 10 năm 2021

 

 

Tổng cục Quản lý đất đai, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế Bộ

7

Tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Xong trước 22/12/2021

 

 

Tổng cục Quản lý đất đai, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế Bộ

8

Gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Xong trước 25/12/2021

 

 

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế Bộ

9

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ

Xong trước 10/01/2022

 

 

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế Bộ

10

Phối hợp với các cơ quan của Chính phủ tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật

Trong tháng 01/2022.

 

 

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế Bộ

11

Gửi hồ sơ dự án Luật đến các Uỷ ban của Quốc hội để thẩm tra

Trước 20/3/2022.

 

 

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế Bộ

12

Phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để tiếp thu, giải trình hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5 năm 2022)

Trước 15/4/2022.

 

 

Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế Bộ

 

Chi tiết nội dung Quyết định tải tại đây.


Tác giả bài viết: Đinh Thị Lệ Hằng - Văn Phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 << 12/2023 >> 2024
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 150

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 147


thời trang công sở Hôm nay : 10895

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 833548

4 Tổng lượt truy cập : 44770462

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv