Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

Kết quả thực hiện Nghị Quyết số 08 - NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ tỉnh Ủy về công tác dồn đổi đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất đến năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Lập

Thứ sáu - 26/06/2020 10:00
Kết quả thực hiện Nghị Quyết số 08 - NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ tỉnh Ủy về công tác dồn đổi đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất đến năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Lập

Kết quả thực hiện Nghị Quyết số 08 - NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ tỉnh Ủy về công tác dồn đổi đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất đến năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Lập


Thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ; UBND huyện Yên Lập đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 61- NQ/HU ngày 16/3/2017 về công tác dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020; UBND huyện đã Ban hành Chỉ thị, kiện toàn ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo và báo cáo Ban thường vụ Huyện ủy kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 61-NQ/HU ngày 16/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ban chỉ đạo cấp huyện đã triển khai các nội dung: Ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 15/4/2019 về việc kiện toàn tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020 và thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo, thành viên tổ công tác giúp việc ban chỉ đạo; Tổ chức các hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn dồn đổi đến các thành viên Ban chỉ đạo, tổ công tác giúp việc ban chỉ đạo và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và kiểm tra tiến độ thực hiện công tác dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai tại các xã, thị trấn. 17/17 xã thị trấn đã xây dựng kế hoạch dồn đổi; thành lập ban chỉ đạo dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai cấp xã; thành lập tiểu ban dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai tại các khu dân cư và thành lập tổ chuyên môn giúp việc Ban chỉ đạo cấp xã, tiểu ban dồn đổi tích tụ và tập trung đất đai của các khu dân cư. Ban chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành công tác thu thập tài liệu, điều tra hiện trạng và đã tổ chức các hội nghị triển khai, tuyên truyền công tác dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai đến nhân dân tại các khu dân cư.

Hình ảnh: Thực hiện dồn đổi ruộng đất tại thị trấn Yên Lập
Đến nay có 04 xã gồm: Mỹ Lung, Hưng Long, Đồng Thịnh và thị trấn Yên Lập đã dồn đổi được diện tích 135,14 ha. Có 05 xã: Mỹ Lung, Ngọc Đồng, Xuân Thủy, Mỹ Lương, Ngọc Lập thực hiện 09 mô hình tích tụ, tập trung đất đai với tổng diện tích 70,1 ha.

Hình ảnh: Cánh đồng thị trấn Yên Lập sau thực hiện dồn đổi ruộng đất
 
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và làm tốt công tác dồn đổi tích tụ và tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương UBND huyện Yên Lập đã xác định một số giải pháp chủ yếu sau:
Thứ nhất: Phải có sự quyết tâm cao cả hệ thống chính trị, trong đó xác định rõ vai trò trách nhiệm  của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triền khai thực hiện; phát huy sức mạnh của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ để thống nhất chỉ đạo thự hiện từ huyện đến cơ sở.
          Thứ hai: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả của công tác dồn đổi tích tụ và tập trung đất đai đồng vận động nhân dân thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện.
Thứ ba: Khi xây dựng Phương án dồn đổi tích tụ và tập trung đất đai của cấp xã cần can cứ vào điều kiện cụ thể từng xã, từng khu dân cư để xây dựng phương án, kế hoạch, lộ trình, bước đi phù hợp; đảm bảo ổn định tình hình nông thôn, đúng tiêu chuẩn diện tích đất nông nghiệp sử dụng hiện có. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ công bằng; nắm chắc tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân người dân phải được bàn bạc, thảo luận dân chủ, thống nhất và tự nguyện thực hiện.
Thứ  năm: Lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho các xã tuyên truyền, vận động, xây dựng, kế hoạch, phương án  và triển khai thực hiện dồn đổi ruộng đất: kinh phí đo đạc, chỉnh lý biến động đất đai, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo quyền lợi cho người dân sau dồn đổi, tranh thủ thu hút các nguồn lực đầu tư, lồng ghép kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện…nội đồng thông qua các chương trình phát triển nông nghiệp trọng điểm, các chương trình, dự án nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dồn đổi, tích tụ đất đai.
Thứ sáu: Ban hành hướng dẫn quy trình thực hiện dồn đổi, tích tụ và tập chung đất đai đến năm 2020 trên địa bàn huyện làm cơ sở cho các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính để người dân thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để liên kết sản xuất. Đẩy mạnh phát triển các trang trại, gia trại, hợp tác xã sau dồn đổi tích tụ đất đai.
Thứ bảy: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến  về mục đích ý nghĩa, yêu cầu trong việc dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai nhằm thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật,…góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp đến mọi tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình thực hiện.
nội dung phương án bao gồm:
Rà soát lại Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn xã trọng tâm là quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng và các nhu cầu sử dụng đất cho mục đích công cộng khác, như trường học, cơ sở văn hóa – thể dục thể thao, cơ sở y tế, khu xử lý thải và các điểm quy hoạch đất ở cho nhân dân đến năm 2020.
-Tổng hợp diện tích các loại đất trồng cây hàng năm của từng khu dân cư ở từng xứ đồng, từng vùng.
- Cân đối diện tích của từng khu dân cư để bố trí dồn đổi cho mỗi khu dân cư về từ 01 đến 04 vùng theo hướng:
+ Các vùng gần hoặc giáp khu dân cư, thuận tiện cho việc đi lại sản xuất của khu dân cư đó;…….( ví dụ cụ thể)  
+ Khu dân cư có nhiều hộ đang sử dụng nhiều đất ở vùng đó hơn các vùng khác. Các vùng xa khu dân cư này nhưng gần khu dân cư kia thì cân đối để giao cho khu dân cư ở gần đó canh tác.
3. Xây dựng phương án Phương án dồn đổi tích tụ và tập trung đất đai của cấp Khu dân cư (thôn, xóm).
- Sau khi xác định được tổng diện tích đất nông nghiệp cần dồn đổi theo phương án của xã, ban dồn đổi của khu xây dựng phương án dồn đổi ruộng đất của khu mình trình Hội nghị họp nhân dân trong khu thông qua làm căn cứ thực hiện phương án.
- Lựa chọn phương án dồn dổi đất: Phương án dồn rút bù diện tích do nhân dân tự thỏa thuận để điều chỉnh diện tích. Trong trường hợp nhân dân không tự thỏa thuận thì các xã có thể áp dụng các phương pháp khác tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương mình.
- Khuyến khích các hộ tự nguyện nhận đất xấu, đất xa; vận động các hộ trong gia đình, dòng họ như bố, con anh, em họ hàng…cùng nhận vào một thửa đất hoặc một vùng để thuận lợi cho canh tác; các hộ thuộc đối tượng chính sách được ưu tiên nhận đất trước ở những vị trí thuận lợi, đối với các hộ còn lại xây dựng phương án phù hợp để giao đất.
4. Hoàn chỉnh phương án của xã trình UBND huyện phê duyệt: Sau khi thống nhất phương án giao đất, tổ chuyên môn giúp việc cho Ban chỉ đạo của xã hoàn chỉnh phương án dồn đổi ruộng đất của xã và lập tờ trình của UBND xã trình HĐND xã thông qua sau đó trình UBND huyện phê duyệt.
5. Tổ chức giao đất trên thực địa: Sau khi phương án dồn đổi, ruộng đất của từng khu được xét duyệt, Ban chỉ đạo của xã phối hợp với ban dồn đổi ruộng đất của từng khu tổ chức giao đất trên thực địa lập biên bản giao đất với từng hộ làm căn cứ cấp lại cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng hộ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Quốc Tuấn - Phòng TN&MT huyện Yên Lập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2019 << 7/2020 >> 2021
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 14


thời trang công sở Hôm nay : 2237

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 46188

4 Tổng lượt truy cập : 14925218

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv