Trang nhất » Tin Tức » Tài liệu tuyên truyền pháp luật

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ ba - 30/08/2022 10:37
Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-BTP ngày 20/5/2022 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), UBND tỉnh Phú Thọ báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT PBGDPL
Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác PBGDPL
Công tác chỉ đạo, hướng dẫn
Triển khai thực hiện Luật PBGDPL, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 3692/KH-UBND ngày 18/9/2012 về việc triển khai thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh, trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương triển khai Luật PBGDPL năm 2012. Tại các Kế hoạch công tác PBGDPL hằng năm, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị ưu tiên bố trí nguồn lực để tổ chức triển khai Luật PBGDPL và thực hiện các Đề án PBGDPL theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 09/04/2012 ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2012-2016; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021,...). Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” đến năm 2021; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai Đề án “Tuyên truyền, PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021; Hội Luật gia tiếp tục triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021; Công an tỉnh triển khai Đề án “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2017 - 2021”,... (Chi tiết theo Biểu thống kê phần 1, phụ lục II đính kèm) Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL (Hội đồng) đã ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trên địa bàn tỉnh có sự phân công nhiệm vụ, chế độ hoạt động và quan hệ công tác cụ thể cho các thành viên và cơ quan thường trực Hội đồng. Nhiều chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội 2 2 đồng) với Tỉnh Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động PBGDPL cho thanh niên ở địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Ngày Pháp luật với Ngày Đại đoàn kết toàn dân tại các khu dân cư; Hội Luật gia thực hiện Đề án xã hội hoá công tác PBGDPL và công tác Trợ giúp pháp lý; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền PBGDPL đa dạng, phong phú về các lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội,...
Công tác kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết
Hoạt động kiểm tra, được Hội đồng của tỉnh tiến hành hằng năm, trung bình mỗi năm đều tổ chức từ 2-3 đoàn kiểm tra; tính từ năm 2012 đến nay, Hội đồng đã kiểm tra 13 đơn vị cấp huyện, 71 đơn vị cấp xã, 21 sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Việc kiểm tra tập trung vào các nội dung như việc kiện toàn Hội đồng cấp huyện; triển khai thi hành Luật PBGDPL; tổ chức Ngày pháp luật; tổ chức các Cuộc thi, Hội thi tìm hiểu pháp luật; thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở,... Thông qua công tác kiểm tra đã kịp thời nắm bắt tình hình, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai công tác PBGDPL đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Công tác sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo về Luật PBGDPL và các Chương trình, Đề án PBGDPL được thực hiện theo định kỳ theo yêu cầu của Bộ Tư pháp. 2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng và thành viên Hội đồng Việc kiện toàn và tổ chức hoạt động của Hội đồng được thực hiện theo quy định của Luật PBGDPL và Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, Hội đồng tỉnh Phú Thọ có 41 thành viên là lãnh đạo của các sở, ban, ngành của tỉnh; hoạt động kiêm nhiệm, theo lĩnh vực chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Hội đồng cấp huyện thường xuyên được kiện toàn (trung bình Hội đồng mỗi huyện có từ 28-35 thành viên) và ban hành Quy chế hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. (Chi tiết theo Biểu thống kê phần 3, phụ lục II đính kèm).
Kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đều tập trung thực hiện các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật thông qua hệ thống áp phích, pa nô, băng zôn,...trên các tuyến đường chính, khu trung tâm, địa điểm công cộng, trường học,... Nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức tập huấn, tọa đàm, hái hoa dân chủ,... in ấn và cấp phát tài liệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam. Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan báo chí sản xuất nhiều chương trình phóng sự, chuyên mục, tin, bài truyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam để phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và hệ thống loa truyền thanh cơ sở,...
Việc tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) kết hợp với tổ chức Ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc (18/11) tại các khu dân cư được thực hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2015, đặc biệt từ năm 2019, Sở Tư pháp và Uỷ ban MTTQ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp số 03/CTPH/UBMTTQ-STP thì hoạt động này đã được tổ chức với nhiều nội dung và hình thức phong phú mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.
Kết quả tổ chức các hoạt động PBGDPL
Nội dung và hình thức PBGDPL
- Tổ chức các hội nghị, tập huấn Hội đồng tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, tập huấn trên phạm vi toàn tỉnh với hình thức trực tiếp như: Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân"; Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; Hội nghị trực tuyến tuyên truyền pháp luật về công tác bầu cử ở cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã; Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành,... Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác năm lồng ghép với việc tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình. - Biên soạn và phát hành tài liệu pháp luật Sở Tư pháp đã biên tập, phát hành nhiều đề cương giới thiệu Hiến pháp, các Luật, Nghị định, các văn bản chỉ đạo công tác PBGDPL của Trung ương, của tỉnh; cấp phát nhiều tài liệu tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động biên soạn, in ấn hàng trăm nghìn cuốn tài liệu, cẩm nang, tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; quyền nhân thân trong Bộ luật Dân sự, một số quy định pháp luật về tiếp cận thông tin; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch COVID – 19,... - Thi tìm hiểu pháp luật Hội đồng tỉnh phát động các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng nhiều Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến như: Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013, Cuộc thi Hoà giải viên giỏi cấp tỉnh lần thứ III năm 2016, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, “Tìm hiểu pháp luật học đường”, “Pháp luật với mọi người”,... Nhiều sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và UBND các huyện, thành, thị đã tổ chức các cuộc thi như: Thi báo cáo viên giỏi, Dân vận khéo, thi tìm hiểu pháp luật về Giao thông đường bộ, Luật Cư trú, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật An ninh mạng, Luật Cảnh sát biển, Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam,…
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, UBND các huyện, thành thị; hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu truyền tải thông tin liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đến người dân. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng hàng trăm phóng sự trong chuyên mục Pháp luật và đời sống; Báo Phú Thọ đăng tải nhiều tin, bài, phóng sự giới thiệu các văn bản pháp luật, gương người tốt việc tốt trong thực thi pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các địa phương để phản ánh kịp thời các hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh. - Tuyên truyền thông qua tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý Từ năm 2012 đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hằng trăm buổi trợ giúp pháp lý lưu động và truyền thông tại các xã và thôn, bản đặc biệt khó khăn; tư vấn cho hàng ngàn lượt đối tượng được trợ giúp pháp lý. Nội dung yêu cầu trợ giúp pháp lý tập trung vào các lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình, hình sự, dân sự, chế độ chính sách bảo trợ xã hội và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật; cử Luật sư và Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý; cấp phát hàng chục nghìn tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho đồng bào ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn; cấp phát Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý cho 100% các xã, phường, thị trấn và các cơ quan tiến hành tố tụng, nhà tạm giam, tạm giữ trên địa bàn tỉnh. - Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong PBGDPL Đến nay, 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, 13/13 huyện, thành, thị và 225/225 xã, phường, thị trấn đều được đầu tư xây dựng phòng họp trực tuyến. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các xã, phường, thị trấn được trang bị máy tính nối mạng internet phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ. Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, UBND các huyện, thành, thị đều có Trang thông tin điện tử; hệ thống dịch vụ công và bộ phận “Một cửa” thực hiện liên thông; nhiều thủ tục hành chính được nâng cấp mức độ 3,4 tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tỷ lệ người dân trên địa bàn sử dụng các ứng dụng mạng xã hội (facebook, zalo, twitter,...), mạng chia sẻ (youtube,...) là khá cao, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác PBGDPL. - Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật Từ năm 2010 đến năm 2019, 100% UBND cấp xã có tủ sách pháp luật; trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tủ sách hoặc ngăn sách pháp luật. Hằng năm, UBND tỉnh cấp kinh phí bổ sung đầu sách cho tủ sách pháp luật các xã, phường, thị trấn (xã đặc biệt khó khăn là 2,5 triệu đồng/xã/năm; xã, phường, thị trấn còn lại là 2 triệu đồng/xã/năm). Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, đến nay UBND tỉnh chỉ cấp kinh phí cho 26 Tủ sách pháp luật thuộc các xã đặc biệt khó khăn là 03 triệu đồng/xã/năm. Tủ sách pháp luật đã cơ bản đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân. - Tuyên truyền thông qua hoạt động hòa giải ở cở sở Các Tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh tiến hành hòa giải gần 3.000 vụ, việc/năm; tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 80%, hạn chế những xung đột pháp luật và tranh chấp dân sự phải đưa đến Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước để giải quyết, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. (Chi tiết theo Biểu thống kê phần 5, 6 phụ lục II đính kèm).
Kết quả triển khai PBGDPL cho đối tượng đặc thù - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân và đồng bào dân tộc thiểu số
Hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) tại các địa bàn các xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn và vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống được triển khai tích cực và hiệu quả. Từ năm 2012 đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Thọ đã tổ chức được gần 500 đợt TGPL lưu động, mỗi năm đã tổ chức được hàng chục buổi truyền thông với hơn 110.000 lượt người tham dự; tiếp nhận, tư vấn, trả lời gần 5.000 ý kiến của người dân về những vướng mắc pháp luật và cấp phát trên 500.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật về các lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình,... Biên soạn, phát hành hơn 1 triệu tài liệu tuyên truyền pháp luật, trong đó chú trọng các tài liệu về thực hiện chính sách đối với người dân tộc thiểu số, các quy định về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm và bạo lực gia đình cho phụ nữ nông thôn; tổ chức tập huấn về nghiệp vụ PBGDPL và kỹ năng xử lý tình huống cho các tuyên truyền viên ở cơ sở; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ xây dựng mỗi tháng 01 chuyên mục tuyên truyền pháp luật. Hằng năm, Ban Dân tộc tỉnh đã cấp hơn 600 nghìn tờ báo, tạp chí, ấn phẩm cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; cấp trên 165 nghìn tờ báo Phú Thọ cho 624 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hơn 800 buổi chiếu phim tại 200 xã miền núi phục vụ cho trên 250.000 lượt người xem, trong đó có nhiều nội dung tuyên truyền pháp luật như Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống ma túy, mại dâm, buôn bán người,... - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp,... thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức được hơn 550 hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho trên 80.000 lượt công nhân, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; lồng ghép với việc thực hiện Đề án 1780 về xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS của tỉnh; tổ chức 58 hội nghị nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cấp huyện, cấp xã và trưởng các khu dân cư với trên 9.893 lượt người tham gia; tổ chức 218 hội nghị tuyên truyền về chính sách xuất khẩu lao động cho trên 16.000 lượt cán bộ giáo viên, học sinh và sinh viên tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trường THPT và Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh; xây dựng hệ thống tủ sách pháp luật tại các công đoàn cơ sở và khu nhà trọ của công nhân,... Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành và các văn bản có liên quan trực tiếp đến chế độ chính sách của cán bộ, công nhân. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư kinh phí để trang bị máy vi tính, máy phô tô và nâng cấp hệ thống mạng internet, mạng LAN, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác PBGDPL (Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, Công ty Điện lực Phú Thọ, Công ty CP Hoá chất Việt Trì,…). - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nạn nhân bạo lực gia đình và cho người khuyết tật Hằng năm, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội người khuyết tật tỉnh, UBND các huyện, thành, thị mở các lớp tập huấn và tổ chức tuyên truyền giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình lồng ghép trong các chương trình tuyên truyền lưu động, phổ biến giới thiệu sách báo, trưng bày, triểm lãm, các buổi giao lưu, biểu diễn văn hóa, văn nghệ, hội thi,... Biên tập và phát hành 58.000 tờ gấp “Một số hành vi và mức xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống bạo lực gia đình”; 20.000 tờ gấp “Nhận diện hành vi bạo lực gia đình”; 1.518 cuốn Hạnh phúc gia đình những điều cần biết - Hôn nhân với cuộc sống gia đình; 1.650 cuốn nhận diện và phòng, chống bạo lực gia đình; 1.700 cuốn xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam. Tổ chức các chương trình cung cấp kiến thức, giáo dục tiền hôn nhân, củng cố, xây dựng các câu lạc bộ gia đình trẻ và câu lạc bộ tiền hôn nhân, thu hút 1.200 hội viên tham gia. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 204 Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình (theo chuẩn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch); 821 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững (Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình); 1.036 Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 1.404 Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, đây là những địa chỉ tin cậy để giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm TGPL tỉnh Phú Thọ đã tổ chức được 135 đợt truyền thông về TGPL với trên 8.100 lượt người tham dự, trong đó có 14 đợt cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính với trên 890 lượt người tham dự; cấp phát khoảng 93.000 tờ gấp pháp luật; 600 mẫu đơn yêu cầu TGPL cho Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh và 05 cơ sở bảo trợ xã hội tại các địa bàn các huyện, thành, thị; tổ chức 04 Hội nghị giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm TGPL Nhà nước, Luật Người khuyết tật, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh, Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi và tàn tật thành phố Việt Trì, Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi và tàn tật huyện Thanh Ba; lắp đặt 280 Bảng thông tin về TGPL miễn phí, tại 41 xã nghèo và 239 thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn; đăng tải 45 tin, bài trên các báo trung ương và địa phương, 05 phóng sự truyền hình phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật về TGPL cho người khuyết tật. - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể ở tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, tư vấn tái hòa nhập cộng đồng cho hàng ngàn lượt can phạm nhân; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân và xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện: Tổ chức tuyên truyền hơn 400 buổi tại các xã, phường, thị trấn cho gần 4.000 lượt người tham dự, cấp phát 45.000 tờ gấp pháp luật; tuyên truyền trực tiếp cho 3.032 đối tượng đang bị tạm giữ, tạm giam; tuyên truyền lồng ghép và tiếp xúc cá biệt cho 2.423 lượt người tại các khu dân cư; tổ chức được 252 buổi giáo dục chung cho 5.286 lượt can phạm, phạm nhân; 139 buổi tư vấn tái hoà nhập cộng đồng cho 679 lượt phạm nhân chuẩn bị kết thúc thời gian chấp hành án,... Các mô hình PBGDPL cho người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng của Công an phường Gia Cẩm (thành phố Việt Trì), Công an xã Sơn Thủy (huyện Thanh Thủy); mô hình trợ giúp pháp lý, hướng nghiệp cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng của UBND xã Thái Ninh (huyện Thanh Ba), UBND xã Ấm Hạ, UBND xã Xuân Áng (huyện Hạ Hòa); mô hình PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, người bị phạt tù cho hưởng án treo, người được hoãn chấp hành án, người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng của Công an phường Tiên Cát (thành phố Việt Trì); mô hình cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng (xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng),…đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý, giáo dục, phòng chống tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được giúp đỡ khi tái hòa nhập cộng đồng. 
Triển khai công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn hoàn thiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa phục vụ cho công tác PBGDPL trong nhà trường. Sinh viên, học sinh trong các nhà trường đều được tham gia các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép việc tuyên truyền PBGDPL, trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến an toàn giao thông; bạo lực học đường;... tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy,… Toàn tỉnh có 599/599 trường phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó ngăn sách pháp luật của thư viện được thường xuyên bổ sung đầu sách theo yêu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Mạng máy tính trong các trường học đều đã được kết nối internet tạo điều kiện thuận lợi cho công tác PBGDPL cho các nhà trường; 100% các trường thực hiện giảng dạy đúng, đủ nội dung chương trình môn Giáo dục công dân, giáo dục pháp luật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường được thực hiện nghiêm túc đã góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên.
Các Chương trình, Đề án về PBGDPL đang triển khai
- Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã xây dựng hơn 30 chuyên mục với trên 1.000 chương trình phổ biến pháp luật, trọng tâm là giới thiệu văn bản, chính sách mới; giải đáp thắc mắc, kiến nghị của người dân và hướng dẫn thực hiện pháp luật. Báo Phú Thọ duy trì 18 chuyên mục PBGDPL chuyên ngành, đăng tải gần 12.000 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Nhiều chuyên mục của các cơ quan thông tấn báo chí như: Thông tin về các kỳ họp Quốc hội, kỳ họp HĐND tỉnh; Triển khai thi hành Hiến pháp; Cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng; Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trực tuyến về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; thông tin về phòng, chống dịch bệnh COVID -19,...đã thu hút sự quan tâm theo dõi của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Uỷ ban MTTQ tỉnh, phát hành mỗi năm trên 7.000 cuốn Thông tin công tác Mặt trận đến 100% khu dân cư; Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đăng tải hàng trăm lượt tin, bài trên Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền các đợt cao điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông như: An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy; Tuân thủ tốc độ khi lái xe; Đã uống rượu bia không lái xe... Hình thức tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ và Nhân dân do được cập nhật thông tin mang tính thời sự kịp thời và chính xác. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và 13/13 UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đều có Trang thông tin điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu về các dịch vụ hành chính công do các cơ quan Nhà nước cung cấp. Số lượng tin, bài được đăng tải trên các Trang thông tin điện tử trung bình khoảng 11.000 tin, bài/năm. Tháng 3/2021, tỉnh Phú Thọ đã đưa vào vận hành Trang thông tin điện tử về PBGDPL của tỉnh theo Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”, Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh đã được kết nối với Cổng và Trang thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp. - Đề án xã hội hoá công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý Các cấp Hội Luật gia đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động PBGDPL, tư vấn pháp luật, TGPL tại địa bàn các xã, phường, thị trấn có nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, bồi thường giải phóng mặt bằng, các địa bàn có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trung bình mỗi năm, các cấp Hội đã tổ chức trên 500 cuộc tuyên truyền PBGDPL cho khoảng trên 10.000 lượt người;
cấp phát trên 5.000 bản tài liệu và đăng tải hơn 300 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền PBGDPL cho các hội viên. Đặc biệt, Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với Trại giam Tân Lập (Bộ Công an) hằng năm, xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, giáo dục cho phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. - Đề án tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật Tỉnh Đoàn Phú Thọ đang duy trì hoạt động của 287 Câu lạc bộ thanh niên lồng ghép với các nội dung giáo dục pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội, dân số - kế hoạch hóa gia đình; 600 đội thanh niên xung kích, đội tuyên truyền thanh niên; 55 mô hình Cổng trường an toàn giao thông với trên 1.600 thành viên tình nguyện; 181 mô hình Đội thanh niên tình nguyện Thắp sáng niềm tin,... Đặc biệt, Tỉnh Đoàn đã xây dựng đội kịch tương tác với hơn 60 thành viên, tạo lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức biểu diễn sân khấu. Phối hợp với ngành Công an; các cấp Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh đăng ký giúp đỡ nhiều đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến; phân công hội viên phụ trách, theo dõi, động viên, cảm hóa, giáo dục giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ thanh thiếu niên hư chuyển biến tiến bộ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xác định được 04 đơn vị cấp xã (Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập; xã Thọ Văn, huyện Tam Nông; xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa; xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn) là địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội chuyển hoá. Số thanh thiếu niên thuộc diện hỗ trợ, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục tái hòa nhập cộng đồng là 5.863 người, trong đó có 5.693 thanh thiếu niên đã được hỗ trợ, giúp đỡ, cảm hóa, hạn chế tái vi phạm pháp luật và tạo điều kiện hòa nhập tốt với cộng đồng. Số liệu kết quả thực hiện các Đề án:“Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ”; “Tuyên truyền, PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp”; “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ được thể hiện (Chi tiết theo Biểu thống kê phần 2, phụ lục II đính kèm).
Bố trí nguồn lực cho tổ chức thực hiện Luật PBGDPL
Việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý nhà nước về PBGDPL; xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý 
Tính đến hết ngày 30/6/2022, đội ngũ cán bộ quản lý công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh có 507 người, trong đó: Sở Tư pháp 05 người; UBND các huyện, thành, thị 42 người; UBND các xã, phường, thị trấn 408 người; các Sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh có 52 người (kiêm công tác pháp chế) Việc kiện toàn, củng cố, bồi dưỡng, cấp phát tài liệu pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được thực hiện định kỳ hằng năm. Đến nay, tỉnh Phú Thọ có 70 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 313 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 2.845 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. (Chi tiết theo Biểu thống kê phần 4, phụ lục II đính kèm). Một số đơn vị duy trì hoạt động của Ban/Tổ tuyên truyền pháp luật và đội ngũ tuyên truyền viên như: Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Thọ, Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ, Công ty Xăng dầu Phú Thọ, Công ty cổ phần hóa chất Việt Trì,...
Về kinh phí cho công tác PBGDPL
Đến nay, kinh phí dành cho công tác PBGDPL ở tỉnh là trên 800 triệu đồng/năm; cấp huyện từ 50 - 70 triệu đồng/huyện/năm; các sở, ngành, đoàn thể ở tỉnh từ 30 - 50 triệu đồng/năm; cấp xã từ 05 - 07 triệu đồng/năm.
Huy động nguồn lực xã hội cho công tác PBGDPL Công tác xã hội hóa hoạt động PBGDPL trong những năm gần đây đã huy động được nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia (Công ty Supe phốt phát Lâm Thao, Công ty Giấy Bãi Bằng, Công ty Hóa chất Việt Trì,...), góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức pháp luật của người dân, tạo thói quen chấp hành pháp luật và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cá nhân và tổ chức.
Việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong PBGDPL; đánh giá về những tác động cụ thể của việc thực hiện Luật PBGDPL Hầu hết các sở, ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, cơ quan, đơn vị đã bám sát kế hoạch của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch PBGDPL của ngành, cấp, cơ quan, đơn vị mình và chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác kiểm tra, tự kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện công tác PBGDPL được nhiều đơn vị quan tâm. Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL được bổ sung, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và trường học; các quy định pháp luật được truyền tải đến Nhân dân thông qua nhiều hình thức phù hợp với các nhóm đối tượng và địa bàn. Nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
ĐÁNH GIÁ VỀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
Đội ngũ công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã còn mỏng và hoạt động kiêm nhiệm nên một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Tỉnh Phú Thọ chưa có cán bộ chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ pháp chế nói chung và công tác PBGDPL nói riêng tại các sở, ban, ngành.
Hội đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện và đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được kiện toàn thường xuyên nhưng chưa có phụ cấp hoạt động. Hội đồng các cấp hoạt động chủ yếu ở cơ quan thường trực. Việc tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên.
Một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác PBGDPL nên thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực cho công tác này. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác PBGDPL còn thiếu chủ động nên hiệu quả công tác PBGDPL chưa rõ nét.
Nguồn kinh phí cho công tác PBGDPL trong nhiều năm qua đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm bố trí song chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhiều hoạt động PBGDPL phải tổ chức lồng ghép nên hiệu quả tuyên truyền còn hạn chế.
Thiếu các quy định mang tính bắt buộc hoặc các chế tài đối với các cá nhân, tổ chức không thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, nên nhiều cơ quan, đơn vị, đại phương chưa thực sự quan tâm đến nhiệm vụ này.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác PBGDPL đã được triển khai, tuy nhiên, phần lớn đội ngũ cán bộ làm công tác này chưa được đào tạo, bồi dưỡng kịp thời để có kỹ năng thành thạo khi ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; việc sử dụng các mạng cung cấp dịch vụ điện thoại di động để nhắn tin phục vụ cho công tác PBGDPL khá hiệu quả nhưng chi phí tốn kém (giá cước tin nhắn cao, số thuê bao di động nhiều,...) nên khó triển khai được lâu dài trên thực tế,...
Các trang thiết bị phục vụ cho công tác PBGDPL còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ở cấp cơ sở trong điều kiện phát triển công nghệ thông tin như hiện nay. Việc luân chuyển các đầu sách sách giữa Tủ sách pháp luật với Điểm bưu điện văn hóa xã và thư viện còn hạn chế.
Công tác PBGDPL là hoạt động không phát sinh lợi nhuận nên không nhiều cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động này.
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Bổ sung các quy định về công tác PBGDPL: Bộ, ngành nào chủ trì dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thì bộ, ngành đó phải chịu trách nhiệm chính trong việc tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật đó. Đồng thời, có hình thức xử lý đối với cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương không làm tốt công tác PBGDPL.
Hiện nay việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn việc quản lý, lập dự toán, quyết toán kinh phí, nội dung chi và mức chi cho công tác PBGDPL theo hình thức này.
Việc triển khai công tác PBGDPL đòi hỏi có sự đầu tư kinh phí lớn, nhưng điều kiện ngân sách của đa số các tỉnh còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đề nghị Bộ Tư pháp đề xuất Chính phủ hỗ trợ có mục tiêu đối với các Chương trình, Đề án trọng điểm về PBGDPL cho các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách.
Nghiên cứu, bổ sung cơ chế, chính sách xã hội hóa để huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn trong giai đoạn mới hiện nay.
Sửa đổi, bổ sung phần mềm điện tử phục vụ công tác báo cáo, thống kê công tác PBGDPL bảo đảm tính chính xác, khoa học và thuận lợi để giảm bớt thời gian cho đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về PBGDPL ở địa phương. Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, UBND tỉnh Phú Thọ trân trọng báo cáo Bộ Tư pháp./.

Tác giả bài viết: Độ Trần

Nguồn tin: TT Kỹ thuật Công nghệ Tài nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2021 << 12/2022 >> 2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 104

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 103


thời trang công sở Hôm nay : 26986

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 165936

4 Tổng lượt truy cập : 28427219

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv