Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

Phê duyệt “Dự án thực hiện lưới quan trắc, cảnh báo ô nhiễm môi trường hàng năm trên địa bàn tỉnh phú thọ từ năm 2016 đến 2020”

Thứ sáu - 24/02/2017 14:28
Cán bộ Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường lấy mẫu quan trắc, phân tích chất lượng nước thải

Cán bộ Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường lấy mẫu quan trắc, phân tích chất lượng nước thải

Theo chức năng, nhiệm vụ và triển khai kế hoạch công tác năm 2016, Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường được Sở Tài nguyên và Môi trường giao xây dựng và thực hiện nhiệm vụ “Dự án thực hiện lưới quan trắc, cảnh báo ô nhiễm môi trường hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2016 đến năm 2020”
. Trong quá trình xây dựng dự thảo Dự án, Trung tâm Quan trắc môi trường đã kế thừa và phát huy Dự án mạng lưới điểm quan trắc từ năm 2011 đến 2015, đồng thời có bổ sung và nâng cấp và hoàn thiện Dự án lưới điểm quan trắc mới có tính tổng quát và đảm bảo tính liên tục, khoa học, khách quan và thực tiễn. Do đó, đã xây dựng mạng lưới của Dự án đảm bảo thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, tổ chức nhiều các cuộc họp chuyên ngành, hội thảo lấy ý kiến chuyên gia và các địa phương có liên quan tại Sở. Sau đó, Trung tâm đã hoàn thiện dự thảo theo các ý kiến góp ý của các địa phương và các đơn vị phòng, ban, sở, ngành. Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý, bản dự thảo Dự án mạng lưới đã được chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện.
Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2624/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Dự án thực hiện lưới quan trắc, cảnh báo ô nhiễm môi trường hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2016 đến năm 2020”. Đây là cơ sở pháp lý thực hiện quan trắc định kỳ hàng năm, phục vụ đắc lực công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại Việt Nam nói chung và Phú Thọ nói riêng.

Chương trình tổng thể được thiết kế có tần suất từ 2 đến 4 lần/năm, với  tổng số: 141 điểm quan trắc không khí, tương đương với 564 mẫu quan trắc không khí/năm; 179 điểm quan trắc mẫu nước tương đương 716 mẫu quan trắc mẫu nước/năm với ba thành phần quan trắc nước mặt nội đồng (68 điểm/272 mẫu/năm), nước sông (55 điểm/220  mẫu/năm) và nước ngầm (56 điểm/ 224 mẫu/năm); 48 điểm quan trắc mẫu đất tương đương 96 mẫu đất/năm.

Cụ thể xây dựng lưới điểm quan trắc mạng lưới cho 13 huyện, thành, thị như sau:
1- Thành phố Việt Trì 27 điểm quan trắc môi trường không khí; 10 điểm quan trắc nước nội đồng, 11 điểm quan trắc nước sông, 09 điểm quan trắc nước ngầm; 07 điểm quan trắc đất.
2- Huyện Phù Ninh 20 điểm quan trắc môi trường không khí; 08 điểm quan trắc nước nội đồng, 06 điểm quan trắc nước sông, 09 điểm quan trắc nước ngầm ; 06 điểm quan trắc đất.
3- Huyện Phù Ninh 17 điểm quan trắc môi trường không khí; 08 điểm quan trắc nước nội đồng, 04 điểm quan trắc nước sông, 06 điểm quan trắc nước ngầm ; 05 điểm quan trắc đất.
4- Thị xã Phú Thọ 11 điểm quan trắc môi trường không khí; 04 điểm quan trắc nước nội đồng, 04 điểm quan trắc nước sông , 06 điểm quan trắc nước ngầm ; 04 điểm quan trắc đất.
5- Huyện Thanh Ba 09 điểm quan trắc môi trường không khí; 05 điểm quan trắc nước nội đồng, 03 điểm quan trắc nước sông, 04 điểm quan trắc nước ngầm ; 02 điểm quan trắc đất.
6- Huyện Hạ Hòa 07 điểm quan trắc môi trường không khí; 06 điểm quan trắc nước nội đồng, 04 điểm quan trắc nước sông, 05 điểm quan trắc nước ngầm ; 03 điểm quan trắc đất.
7- Huyện Đoan Hùng 06 điểm quan trắc môi trường không khí; 04 điểm quan trắc nước nội đồng, 06 điểm quan trắc nước sông, 02 điểm quan trắc nước ngầm; 03 điểm quan trắc đất.
8- Huyện Cẩm Khê 08 điểm quan trắc môi trường không khí; 04 điểm quan trắc nước nội đồng, 04 điểm quan trắc nước sông, 02 điểm quan trắc nước ngầm ; 04 điểm quan trắc đất.
9- Huyện Yên Lập 09 điểm quan trắc môi trường không khí; 04 điểm quan trắc nước nội đồng, 0 điểm quan trắc nước sông, 03 điểm quan trắc nước ngầm; 02 điểm quan trắc đất.
10- Huyện Tam Nông 09 điểm quan trắc môi trường không khí; 05 điểm quan trắc nước nội đồng, 07 điểm quan trắc nước sông, 02 điểm quan trắc nước ngầm; 03 điểm quan trắc đất.
11- Huyện Thanh Thủy 06 điểm quan trắc môi trường không khí; 03 điểm quan trắc nước nội đồng, 02 điểm quan trắc nước sông, 03 điểm quan trắc nước ngầm; 02 điểm quan trắc đất.
12- Huyện Thanh Sơn 06 điểm quan trắc môi trường không khí; 05 điểm quan trắc nước nội đồng, 03 điểm quan trắc nước sông, 04 điểm quan trắc nước ngầm; 04 điểm quan trắc đất.
13- Huyện Tân Sơn 06 điểm quan trắc môi trường không khí; 02 điểm quan trắc nước nội đồng, 01 điểm quan trắc nước sông, 01 điểm quan trắc nước ngầm ; 03 điểm quan trắc đất.
Với các thông số quan trắc, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường như:
- Môi trường không khí: Vi khí hậu như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển, tiếng ồn, bụi lơ lửng (TSP), bụi tổng số, CO, SO2, NO2, H2S, O3, bụi hô hấp (PM10).
- Nước mặt nội đồng: nhiệt độ, pH, TSS, DO, BOD5, COD, NH4+-N, NO3--N, NO2-- N, S2-, PO43 , F-, Cr6+, Cr3+, Cu, Zn,  As, Cd, Pb, Cl-, Fe, Coliform, E.coli, tổng dầu mỡ.
- Nước sông: nhiệt độ, pH, TSS, DO, BOD5, COD, NH4+-N, NO3--N, NO2-- N, S2-, PO43 , F-, Coliform, E.coli, Cr6+, Cr3+, Cu, Zn,  As, Cd, Pb, Cl-, Fe, tổng dầu mỡ.
- Nước ngầm: nhiệt độ, pH, TDS, Độ cứng, NH4+-N, NO3--N, NO2--N, S2-, F-, Cl-, Mn, Cr6+, Fe, As, Cd, Pb, SO42-, độ ôxy hóa COD - KMnO4, Cu, Zn, Ecoli, Coliform.
- Môi trường đất: pH, Cu, As, Cd, Pb, Zn, Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Mục tiêu của Dự án thực hiện lưới quan trắc môi trường là xác định sự biến động về chất lượng môi trường và đánh giá hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Cụ thể: Quan trắc, phân tích các thành phần môi trường, diễn biến nồng độ các chất ô nhiễm theo không gian và thời gian để đánh giá được hiện trạng môi trường nhằm phát hiện được một số vùng trọng tâm, nhạy cảm, điểm nóng về môi trường. Từ đó, đưa ra cảnh báo về  phục vụ có hiệu quả cho công tác dự báo, cảnh báo và đưa ra giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường góp phần vào chương trình hành động chỉ thị của Tỉnh ủy, chiến lược bảo vệ môi trường của tỉnh đến năm 2020. Là công cụ phục vụ đắc lực trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường, phục vụ cho công tác quy hoạch, kế hoạch, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường bền vững ở tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, kết quả của Dự án còn thống kê, tổng hợp, lưu trữ thông tin mạng lưới điểm quan trắc để tạo ra bộ số liệu khoa học, khách quan, kịp thời theo từng khu vực nói riêng và cho toàn tỉnh nói chung để phục vụ cho việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Thọ, hòa mạng lưới quan trắc môi trường Quốc gia tiếp tục phục vụ cho việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam theo yêu cầu của Luật Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường toàn diện trên cả nước.

Sau khi được phê duyệt Trung tâm đã triển khai thực hiện quan trắc định kỳ hàng tháng bắt đầu từ tháng 10/2016. Hàng tháng, quý, năm sẽ có báo cáo kết quả quan trắc, phân tích và báo cáo tổng hợp quý, báo cáo tổng kết năm, đồng thời có trích báo cáo hàng tháng gửi các huyện kịp thời phục vụ cho công tác quản lý môi trường tại địa phương. Ngoài ra, Dự án sẽ được xây dựng bản đồ mạng lưới điểm quan trắc tỉnh Phú Thọ với tỷ lệ 1/50.000 và bộ chỉ thị môi trường hàng năm.

Tuy nhiên, mạng lưới quan trắc môi trường này là một hệ thống mở, liên tục được bổ sung, hoàn thiện (nếu cần thiết). Ngoài ra, còn kết nối chia sẻ thông tin đảm bảo thông suốt từ Tỉnh đến Bộ, từ Tỉnh đến Huyện với sự quản lý thống nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường. Do đó, kết quả tổng kết năm của Dự án có thể thay đổi và phê duyệt có thể điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với điều kiện thực tế.
 

Tác giả bài viết: Hà Thị Minh Chúc - Giám đốc TT Công nghệ Thông tin

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2017 << 10/2018 >> 2019
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 17


thời trang công sở Hôm nay : 3625

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 97419

4 Tổng lượt truy cập : 10387252

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv