Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

Hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “điều tra, đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước sông lô trên địa bàn tỉnh

Thứ tư - 06/07/2016 07:55
Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-KHCN ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ về việc phê duyệt đề tài khoa học cấp Tỉnh: “Điều tra, đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước sông Lô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Mã số: 06/ĐT-KHCN.PT/2014. Thời gian thực hiện từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 12/2015. Thuộc dự án khoa học công nghệ: Nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai. Lĩnh vực khoa học: Môi trường. Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường.

Sau hai năm thực hiện Đề tài với các nội dung nhiệm vụ theo Đề cương được phê duyệt, bám sát các quy định, các nội dung yêu cầu và sử dụng phương pháp phù hợp với mục tiêu của Đề tài. Đề tài đã đạt được những kết quả cơ bản sau: 
Đã điều tra thu thập tư liệu, thông tin về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước sông Lô đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ; khảo sát thực tế về hiện trạng khai thác, điểm tiếp nhận các nguồn thải, đầu nguồn, cuối nguồn và dọc ven sông tại các vùng nghiên cứu, đã thu thập được 22 phiếu thông tin của xã, huyện và các doanh nghiệp. Để đánh giá hiện trạng, tình hình quản lý và sử dụng nước sông Lô khu vực nghiên cứu.
Để đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Lô theo hai mùa mưa và khô hệ thống điểm quan trắc gồm 20 điểm tương đương với 20 vị trí phía bên bờ phải của dòng sông Lô. Ngoài ra, tham khảo thêm 03 điểm quan trắc được theo dõi thường xuyên có nguy cơ ô nhiễm cao để đánh giá chất lượng nước sông Lô.
 Tại huyện Đoan Hùng tiếp giáp với tỉnh Tuyên Quang là điểm đầu dòng sông Lô chảy vào địa phận tỉnh Phú Thọ, để đánh giá từ thượng lưu sông Lô về hạ lưu trước khi hòa nhập vào sông Hồng tại phường Bến Gót - Việt Trì. Nước thải sinh hoạt của thị trấn Đoan Hùng và một số xã lân cận được chảy vào ngòi Tế rồi chảy ra sông Lô. Để đánh giá sự ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt khu vực này đã lấy 06 vị trí quan trắc nước sông Lô tại, trên và dưới vị trí tiếp nhận nước ngòi Tế. Xã Vụ Quang và một số xã lân cận hiện nay phát triển nghề làm bánh bún và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Toàn bộ lượng nước thải được thải ra ao hồ và kênh mương sau đó chảy vào ngòi Rậm. Nước ngòi Rậm có màu đục, có khi đen, bốc mùi hôi. Do đó, đã lựa chọn 03 vị trí quan trắc nước sông Lô  trên, dưới và tại vị trí tiếp nhận nước ngòi Rậm để đánh giá mức độ ảnh hưởng của nguồn thải ngòi Rậm lên nước sông Lô.
 Tại huyện Phù Ninh, Tổng công ty Giấy Việt Nam lấy nước sông Lô để xử lý thành nước cấp, cấp cho nhân dân trong thị trấn Phong Châu và một số xã lân cận. Khu vực cảng An Đạo hoạt động chính chuyên chở nguyên vật liệu. Do vậy, khu vực này đã lựa chọn 05 vị trí quan trắc nước sông Lô.
Tại thành phố Việt Trì, khu vực phường Dữu Lâu tập trung các hộ, cơ sở kinh doanh, khai thác cát, sỏi và có vị trí hút nước của Trạm cấp nước cho công ty TNHH một thành viên cấp nước Phú Thọ. Nước thải sinh hoạt thành phố khu vực phường Thanh Miếu, Thọ Sơn tập trung vào mương và chảy ra sông Lô qua cống thải Hạ Giáp tại xã Sông Lô. Nước mương nước thải sinh hoạt có màu vẩn đục, có thời điểm bốc mùi hôi thối. Đã lựa chọn 09 vị trí quan trắc nước sông Lô.
Phương pháp lấy mẫu: Được thực hiện theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 6663-1 (ISO 5667-1: 2006) và TCVN 6663-6:2008 (ISO 5667-6:2005): Chất lượng nước - Lấy mẫu, hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu ở sông và suối. TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003): Chất lượng nước - Lấy mẫu, hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu. Tần suất và số lượng mẫu: 01 mẫu/vị trí/1 tháng  x 20 vị trí x 12 tháng = 240 mẫu/năm. Ngoài ra tham khảo thêm: 01 mẫu/vị trí/1 tháng  x 03 vị trí x 12 tháng = 36 mẫu/năm. Tổng cộng: 276 mẫu.
Chọn lọc 15 thông số đặc trưng của nước mặt để đánh giá ô nhiễm nước sông Lô như: pH, DO, TSS, BOD5, COD, Fe, Pb, As, Cr6+, NH4+-N, NO3--N, NO2-N, Cl-, F-, Coliform. Phương pháp phân tích theo các phương pháp của Tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế đã được công nhận như: TCVN 6492: 2011; SMEWW 3130B: 2012; SMEWWB3500- Cr, B; SMEWW 2005:4500-F-, D,... Kết quả so sánh với Quy chuẩn Việt Nam 08: 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
Đánh giá tổng quan về phân vùng chất lượng nước Sông Lô đoạn chảy qua địa phận Phú Thọ như sau: Mùa mưa: Có 16/23 đoạn chất lượng nguồn nước có đủ tiêu chuẩn cấp nước cho sinh hoạt nhưng phải xử lý, 6/23 đoạn chất lượng nước chỉ đảm bảo cho mục đích tưới tiêu. 1/23 đoạn sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác và có 3/23 đoạn nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai. Mùa khô: Có 14/23 đoạn chất lượng nguồn nước có đủ tiêu chuẩn cấp nước cho sinh hoạt nhưng phải xử lý, 5/23 đoạn chất lượng nước chỉ đảm bảo cho mục đích tưới tiêu. 1/23 đoạn chỉ sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác và có 2/23 đoạn nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai. 
Đề tài đã sử dụng mô hình lan truyền chất lượng nước WARMF (The Watershed Analysis Risk Management Framework) nhằm đánh giá những ảnh hưởng của quá trình xả thải từ thượng nguồn đối với hạ lưu của sông Lô. Mô hình đã số hóa dữ liệu hỗ trợ trong việc đánh giá và quản lý chất lượng nước cho lưu vực sông. Đã đưa ra các kịch bản nhằm chứng minh đưa ra những thông tin cần thiết và logic để đưa ra các gải pháp quản lý, sử dụng cho lưu vực, đồng thời cung cấp một công cụ có thể tính toán khối lượng xả thải hàng ngày các chất ô nhiễm của một điểm cụ thể và một vùng vào hệ thống sông từ đó xây dựng được bản đồ hiện trạng môi trường.
Đề tài đã xây dựng và số hóa bản đồ khoanh vùng ô nhiễm 1/50.000. Sử dụng kỹ thuật định vị vệ tinh toàn cầu (GPS) GARMIN để xác định vị trí quan trắc và sử dụng kỹ thuật đồ họa trên phần mềm Mapinfo để xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường.
Đề tài đã đưa ra được 5 nhóm giải pháp quản lý sử dụng bền vững Tài nguyên nước sông Lô như sau: 
1. Giải pháp về tổ chức quản lý và sử dụng sông Lô hiệu quả, hợp lý dựa theo hướng quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.
2. Nhóm giải pháp nhằm quản lý hiệu quả các nguồn thải, lượng phát thải phát sinh ở khu vực thuộc lưu vực sông Lô. 
3. Giải pháp về nâng cao năng lực quản lý nguồn thải cho doanh nghiệp..
4. Nhóm giải pháp quản lý các hoạt động nông, công nghiệp, khai thác khoáng sản, du lịch, dịch vụ gây tác động đến môi trường. 
5. Giải pháp kế thừa kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý sử dụng tài nguyên nước tại lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ Đáy, sông Đồng Nai. 
Sản phẩm của Đề tài được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ làm đầu mối lưu trữ phục vụ công tác thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước; là tài liệu quan trọng phục vụ trực tiếp cho việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước của vùng.

Tác giả bài viết: Hà Thị Minh Chúc - Phó Giám đốc TT Quan trắc và BV môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
2018 << 2/2019 >> 2020
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 17


thời trang công sở Hôm nay : 3628

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 142855

4 Tổng lượt truy cập : 11020812

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv