Trang nhất » Tin Tức » Kỷ niệm 10 năm thành lập sở Tài nguyên và môi trường Phú Thọ

Văn phòng sở Tài nguyên Môi trường 10 năm xây dựng và phát triển

Thứ năm - 04/07/2013 16:02
Tập thể Cán bộ Văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường.

Tập thể Cán bộ Văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường.

Văn phòng sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập tháng 5/2005 trên cơ sở đổi tên phòng Tổ chức - Hành chính. Văn phòng Sở là cơ quan tham mưu cho Lãnh đạo sở về công tác tổ chức cán bộ của Sở và toàn ngành, công tác Tổng hợp - Hành chính Quản trị, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của sở TNMT.
Văn phòng Sở hiện có tổng số 17 cán bộ công chức viên chức và lao động hợp đồng, (trong đó có 9 biên chế và 8 lao động hợp đồng) gồm 9 nam, 8 nữ. Về trình độ chuyên môn có 3 thạc sỹ, 4 kỹ sư, cử nhân. Về lý luận chính trị có 4 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận,1 trung cấp.
Mười năm qua, vừa làm c"ng tác tham mưu chỉ đạo, vừa làm công tác phục vụ, khối lượng công việc thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ khá lớn, đồng thời phi gii  quyết nhiều nhiệm vụ mang tính sự vụ, đột xuất, tập thể cán bộ công chức, lao động Văn phòng sở đã  khắc phục mọi khó khăn  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Văn phòng đã tích cực tham mưu cho Lãnh đạo sở không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy của sở và Ngành, trong đó đã tham mưu thành lập, xác định c cấu cán bộ công chức, tham mưu tuyển dụng, bố trí cán bộ công chức viên chức cho các phòng, đơn vị sự nghiệp, ổn định tổ chức bộ máy các phòng đơn vị thuộc sở theo chức năng nhiệm vụ, đặc biệt đã xây dựng đề án, tham mưu thành lập Trung tâm phát triển Quỹ đất, Văn phòng Đăng ký quyền  sử dụng đất cấp tỉnh, Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ Môi trường, phối hợp với cấp huyện thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, góp phần từng bước hoàn thiện bộ máy ngành TNMT đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế.
            Chú trọng làm tốt công tác qun lý rà soát bổ sung hồ sơ cán bộ công chức, viên chức.Tham mưu hoàn thiện các văn bn về tổ chức cán bộ: Các quyết định điều động, đề bạt bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo quản lý; công nhận hết thời gian thử việc, các quyết định cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn, tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh .v.v. Trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, Văn phòng đã xây dựng chiến lược đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cho từng giai đoạn 5 năm, 10 năm định hướng gắn với công tác Quy hoạch cán bộ.  Mười năm qua, Văn phòng đã tham mưu cho Giám đốc sở quyết định cử đi đào tạo bồi dưỡng hàng trăm lượt cán bộ công chức trong đó: Đào tạo Cao học 21 người,  từ trung cấp, cao đẳng lên đại học 16 người; về lý luận chính trị: cao cấp 22 người, trung cấp lý luận 26 người , chuyên viên chính và tưng đưng 12 người, hàng trăm lượt cán bộ c"ng chức tham gia các khoá bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, tham qua học tập kinh nghiệm trong nước và ngoài nước;  Cùng với các phòng, chi cục thuộc sở phối hợp các c quan thuộc các Tổng cục, vụ, viện thuộc bộ Tài nguyên và Môi trường, sở Nội vụ và UBND các huyện thành thị, các tổ chức chính trị xã hội của Tỉnh tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, chuyển giao công nghệ, tập huấn kiến thức pháp luật về Tài nguyên môi trường cho hàng nghìn lượt cán bộ, phòng TNMT cấp huyện, cán bộ địa chính xã phường thị trấn, hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp  cấp tỉnh, cấp huyện.
Tham mưu đảm bảo đầy đủ chế độ cho cán bộ CCVC và người lao động làm việc tại sở về chế độ tiền lưng, tiền công, chế độ BHXH, BHYT theo qui định của pháp luật về lao động.Duy trì , đm bo hoạt động hành chính - quản trị  phục vụ sự chỉ đạo của Đảng uỷ - Lãnh đạo sở và  các hoạt động chung của sở và ngành. Phối hợp tham mưu tranh huy động các nguồn lực đầu tư của Bộ, của tỉnh và các dự án  hợp tác quốc tế để  từng bước ci thiện điều kiện làm  việc, phưng tiện, trang thiết bị làm việc cho  Sở, các  phòng, chi cục, đn vị sự nghiệp theo hướng hiện đại hoá. Phối hợp làm tốt công tác đng vụ, đm bo hoạt động của các tổ chức đoàn thể thuộc sở, duy trì phong trào văn hoá văn nghệ thể thao, giữ vững danh hiệu c quan văn hoá cấp tỉnh. Tích cực tham mưu đẩy mạnh ci cách hành chính trong chỉ đạo điều hành hoạt động của Sở và Ngành  theo Quy trình  qun lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN   ISO: 9001-2008. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên & Môi trường, của Tỉnh uỷ - HĐND-UBND tỉnh và các ngành chức năng.Tăng cường đôn đốc việc chấp hành qui chế, kỉ luật lao động, việc lập và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng năm của các phòng, đơn vị thuộc sở và phòng TNMT cấp huyện, tham mưu từng bước đổi mới phong cách, lề lối làm việc của CBCCVC. Các thủ tục hành chính từng bước được đồng bộ, cụ thể hoá theo quy trình. Việc tiếp nhận gii quyết công việc theo cơ chế Một cửa được duy trì đúng quy định, tạo cầu nối thuận lợi trong giao dịch hành chính giữa cơ quan nh\à nước và các tổ chức cá nhân có nhu cầu liên hệ. Phối hợp chặt chẽ với các c quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật và các hoạt động của Ngành trên các  kênh thông tin, trong đó có gần 100 tin bài do  cán bộ thuộc Văn phòng thực hiện được đăng tải trên Báo, tạp chí Tài  nguyên và Môi trường, Báo Phú Thọ và Bn tin Tài nguyên và Môi trường của Sở.
            Tham mưu thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng Tiêu chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ công chức viên chức;  cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng cơ quan văn hoá trong toàn Đảng bộ cơ quan sở TNMT. Xây dựng kế hoạch, phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua trong sở và Ngành. Tham mưu cho Lãnh đạo sở và Hội đồng thi đua khen thưỏng của sở xem xét đánh giá xếp loại công chức viên chức, xét thi đua khen thưởng cho các tập thể và các nhân thuộc sở và ngành đúng quy định của Luật Công chức, Luật viên chức, Luật thi đua khen thưởng. Trong đó đã tham mưu hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình Chủ tịch nước tặng thưởng huân chưng Lao động hạng II, cờ thi đua của UBND tỉnh, Bộ TNMT, Cờ thi đua của Chính phủ cho sở Tài nguyên và Môi trường. Tham mưu làm tốt công tác thi đua khen thưởng với tư cách  Sở TNMT Phú Thọ là đn vị thành viên của Khối ngành Kinh tế của Tỉnh ; thành viên Cụm thi đua số 2 - các sở TNMT vùng Đông Bắc Bộ.  Liên tục  các năm qua Văn phòng sở luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng danh hiệu tập thể Lao động Tiên tiến, tập thể Lao động xuất sắc, tập thể và nhiều cá nhân được UBND tỉnh, Bộ TNMT tặng Bằng khen. Mười năm qua, sở Tài nguyên và Môi trường luôn  đm an toàn tuyệt đối về người và tài sản, trang thiết bị, phưng tiện, không có cá nhân vi phạm pháp luật, tai tệ nạn xã hội,  nội bộ Sở và Ngành  luôn đm bo đoàn kết, phát triển theo hướng đi lên, kết qu đó có sự đóng góp của c tập thể cán bộ công chức và lao động Văn phòng sở.
            Nhìn lại chặng đường mười năm, thời gian chưa phi là dài, song cán bộ công chức viên chức và lao động thuộc Văn phòng sở tự hào đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành TNMT Phú Thọ. Vẫn còn đó, những khó khăn thử thách trước mắt cần vượt lên, những tồn tại hạn chế cần được khắc phục, tập thể cán bộ CC và lao động Văn phòng sở sẽ tiếp tục duy trì đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ, đổi mới để tham mưu làm tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu Xây dựng ngành Tài nguyên và Môi trường phát triển bền vững. 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: hành chính

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2019 << 8/2020 >> 2021
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 14


thời trang công sở Hôm nay : 6677

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 45250

4 Tổng lượt truy cập : 15162580

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv