Trang nhất » Tin Tức » Kỷ niệm 10 năm thành lập sở Tài nguyên và môi trường Phú Thọ

Thành tích nổi bật 10 năm (2003 - 2013) lĩnh vực quản lý Tài nguyên Nước - KTTV

Thứ năm - 04/07/2013 15:34
Phòng Quản lý nước - KTTV được thành lập năm 2005, hiện nay phòng có 02 cán bộ trong đó: 01 cán bộ phụ trách phòng, trình độ thạc sỹ chuyên ngành địa chất thủy văn; 01 chuyên viên trình độ kỹ sư chuyên ngành địa chất thăm dò. Ngoài các nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về Tài nguyên nước, KTTV phòng còn được giao nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu (BĐKH) từ năm 2010.
Trong 10 năm qua Công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên nước – KTTV và BĐKH đã đạt được những thành tích đáng kể:
Cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành và triển khai thực hiện Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định - Một số điểm cụ thể về khai thác, sử dụng Tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước quy mô nhỏ; vùng khai thác nước dưới đất phải đăng ký trên địa bàn tỉnh và các văn bản hướng dẫn khác làm cơ sở thực hiện và quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.
Cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, KTTV từng bước được thiết lập; xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Phú Thọ. Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ đã xây dựng thực hiện 03 dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về Tài nguyên nước: Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ, Dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước, thống kê các nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Dự án Quan trắc tài nguyên nước dưới đất khu vực phía Nam huyện Lâm Thao ; 01 dự án Cơ sở dữ liệu KTTV tỉnh Phú Thọ; xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2012 - 2015 tầm nhìn đến năm 2020 tỉnh Phú Thọ làm cơ sở phục vụ công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên nước, KTTV và BĐKH.
Công tác thẩm định, tham mưu trình duyệt cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước được thực hiện khá toàn diện, đúng quy định. Tính đến nay đã thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cấp 101 giấy phép, trong đó có 29 giấy phép thăm dò nước dưới đất, 19 giấy phép khai thác nước dưới đất, 05 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, 17 giấy phép khai thác nước mặt, 31 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
Thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước. Những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước được triển khai thường xuyên; tập trung vào các đơn vị đầu mối khai thác nước phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt có lưu lượng khai thác lớn và nhiều đơn vị khai thác, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh. Kết quả thanh tra, kiểm tra đã góp phần chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước.
Công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước được tăng cường bằng các hình thức phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các lớp tập huấn, phóng sự, cung cấp tài liệu “Tuyển chọn các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước” tới 13 huyện (thành phố, thị xã) và 277 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh làm cơ sở cho việc thực hiện pháp luật về tài nguyên nước. ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và doanh nghiệp đã được cải thiện một bước đáng kể, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên nước.
Từ những kết quả nổi bật trên, hàng năm Phòng Quản lý nước - KTTV đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 10 năm liền đạt danh hiệu thi đua Tập thể lao động tiên tiến”.
 Những định hướng lớn lĩnh vực Quản lý Tài nguyên Nước,  KTTV, BĐKH
Luật tài nguyên nước sửa đổi được thực thi từ ngày 01/01/2013; Luật Khí tượng thuỷ văn (KTTV) và luật Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang trong giai đoạn xây dựng. Trong thời gian tới công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, KTTV, BĐKH ngày càng được quan tâm; những định hướng lớn về quản lý tài nguyên nước, KTTV, BĐKH tại tỉnh Phú Thọ tập trung vào những nội dung cơ bản sau:
Cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước, KTTV, BĐKH.
Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh cụ thể hoá, tổ chức, triển khai, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án, đề tài về tài nguyên nước, KTTV và BĐKH. Chủ động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.
Hoàn chỉnh, cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, KTTV, BĐKH. Thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước và Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH .
Điều tra, đánh giá tài nguyên nước; hiện trạng khai thác, sử dụng, xả chất thải vào nguồn nước; xác định danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt; kiểm kê tài nguyên nước định kỳ; xây dựng và duy trì hệ thống mạng quan trắc, giám sát tài nguyên nước; xây dựng và duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước và KTTV. Lập và thực hiện quy hoạch tài nguyên nước phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo phân bổ hợp lý nguồn nước; bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả do nước gây ra.
Tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu về BĐKH. Cập nhật kịch bản BĐKH; Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH. Xây dựng các bản đồ ngập lụt, rủi ro thiên tai, cảnh báo thiên tai gắn với hệ thống thông tin địa lý.
Đẩy mạnh công tác cấp phép khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước.
đôn đốc, tăng cường kiểm soát việc khai thác, sử dụng nước, xả nước thải gây ô nhiễm nguồn nước; hoàn thành việc cấp phép các công trình khai thác, sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp và cấp nước đô thị thuộc diện phải cấp phép.
Thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm nguồn nước; chấn chỉnh tình trạng khoan thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép. Kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động khai thác, sử dụng dữ liệu khí tượng thuỷ văn theo quy định; Bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của các công trình khí tượng thuỷ văn, xử lý các vi phạm về khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn.
Chú trọng công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước, KTTV, BĐKH.
Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước là nhiệm vụ quan trọng trong quản lý tài nguyên nước; góp phần bảo vệ nguồn nước, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các nguồn nước. Công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ của biến đổi khí hậu và những biện pháp thích ứng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu;  tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ứng phó với biến đổi khí hậu là mục tiêu, nhiệm vụ chính của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH.
Trong thời gian tới, các nhịêm vụ chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, KTTV, BĐKH là rất nặng nề; đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này để thực hiện hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trên.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: quản lý

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2019 << 8/2020 >> 2021
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 102

Máy chủ tìm kiếm : 82

Khách viếng thăm : 20


thời trang công sở Hôm nay : 6887

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 45460

4 Tổng lượt truy cập : 15162790

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv