Trang nhất » Tin Tức » Kỷ niệm 10 năm thành lập sở Tài nguyên và môi trường Phú Thọ

Một số thành tích nổi bật lĩnh vực quản lý Đất đai trong 10 năm qua.

Thứ năm - 04/07/2013 15:23
Tập thể Cán bộ Chi cục Quản lý Đất đai.

Tập thể Cán bộ Chi cục Quản lý Đất đai.

Trong 10 năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai đạt được nhiều kết quả nổi bật như sau:
1. Công tác ban hành văn bản.
 Để thực hiện tốt Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh, Sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản pháp quy, như: Quy định cụ thể một số điểm về quản lý sử dụng đất; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thực hiện; Quy định về đơn giá thuê đất; Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất; Quy định về thủ tục hành chính về đất đai; các Quyết định ban hành bảng giá các loại đất. Ngoài ra, Sở còn ban hành nhiều hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở, như: Hướng dẫn liên ngành về chuyển thông tin địa chính khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; hướng dẫn liên ngành về công chứng văn bản phân chia di sản là quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận thừa kế; hướng dẫn về công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư; hướng dẫn về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...
2. Công tác đánh giá, phân hạng đất;
Về đánh giá, phân hạng đất, Sở đã tổ chức thực hiện hoàn thành dự án đánh giá phân hạng đất cho 13/13 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh, kết quả đánh giá phân hạng đất là cơ sở cho công tác xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông lâm nghiệp, góp phần khai thác tốt tiềm năng của đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
3. Công tác lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:
Về công tác lập quy hoạch sử dụng đất, Sở đã chỉ đạo thực hiện công tác lập quy hoạch sử dụng đất các cấp tỉnh, huyện, xã đảm bảo đúng quy định của Luật Đất đai. Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001-2010, đã trình các cấp phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh; của 11/13 huyện, thành, thị và của 253/277 xã, phường thị trấn. Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, đã chỉ đạo thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được Chính Phủ phê duyệt; cấp huyện và cấp xã đã cơ bản hoàn thành.
Về việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, Sở đã tham mưu tổ chức thực hiện  quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001-2010 cơ bản đảm bảo các chỉ tiêu được duyệt, như: Đất nông nghiệp đạt 102 % (Đất sản xuất nông nghiệp đạt 110 %, đất lâm nghiệp đạt 100 %); đất phi nông nghiệp đạt 95 % (Đất ở đạt 95 %, đất chuyên dùng đạt 93 %, đất sông suối mặt nước chuyên dùng đạt 98 %...), đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích vượt trên 2000 ha. Đối với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, hiện nay Sở đang tổ chức chỉ đạo thực hiện theo đúng quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt, trong hai năm vừa qua, toàn tỉnh thực hiện cơ bản theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt (chỉ tiêu các loại đất đạt từ 90-98 %).
4. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Trong 10 năm qua, trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, Sở đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất đai cho phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, công tác giao đất, cho thuê đất ngày càng được thực hiện nhanh gọn, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đã áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này. Trong 10 năm, trên địa bàn tỉnh đã giao đất cho 1.266 dự án xây dựng các công trình hạ tầng với diện tích 5.133 ha; giao đất cho 903 dự án sản xuất kinh doanh, với diện tích 4.112 ha. Bên cạnh đó, sau khi giao đất cho các dự án, Sở đã tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức để chấn chỉnh và xử lý các tổ chức vi phạm Luật Đất đai theo quy định, trong 10 năm, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất của 47 dự án, với diện tích 185 ha, qua đó đã góp phần tích cực để các đơn vị  sử dụng đất nhận thức đầy đủ hơn Luật Đất đai và chấp hành tốt các quy định của Luật. 5. Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất
Trong 10 năm qua, Sở đã phối hợp với các ngành ở tỉnh chỉ đạo các huyện, thành, thị thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 650.006 Giấy chứng nhận cho các loại đất với diện tích 800.865, đạt 80 % diện tích cần cấp giấy, trong đó: đất nông nghiệp cấp  được 291.635 giấy với diện tích 186.621 ha, đạt 80 % (Đất sản xuất nông nghiệp cấp được 77.034 ha, đạt 83 %, đất lâm nghiệp cấp được 110.017 ha, đạt 78 %); đất phi nông nghiệp cấp được 13.813 ha, đạt 66 % ( Đất ở tại nông thôn cấp được 8.184 ha  đạt 92 %, đất ở tại đô thị cấp được 904 ha đạt 84 % ; đất chuyên dùng cấp được 4.072 ha đạt 42%). Trong đó, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự án cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính cho các tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành theo yêu cầu. Mặt khác, Sở đã tham mưu điều chỉnh dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai giai đoạn 2010 -2015 và sau năm 2015; xây dựng các thiết kế kỹ thuật đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho hầu hết các huyện làm cơ sở triển khai thực hiện dự án tổng thể. Để đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa công tác quản lý đất đai, Sở đang xây dựng dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho huyện điểm Yên lập và các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt dự án này sẽ là cơ sở để triển khai đồng loạt công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai toàn tỉnh sẽ giúp cho công tác quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ hiệu quả.
6. Công tác xây dựng bảng giá đất, giải phóng mặt bằng, phát huy nguồn lực từ đất.
 Đây là nhiệm vụ mới của ngành, từ khi được giao, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ này. Hàng năm, Sở đã tham mưu tổ chức xây dựng Bảng giá các loại đất đảm bảo đúng quy định làm cơ sở công tác quản lý đất đai; đã tham mưu cụ thể hóa chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng cho các địa phương, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.
Đặc biệt, Sở đã phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý chặt chẽ việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, qua đó đã phát huy tốt các nguồn lực từ đất đai, hàng năm đem lại nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước, cụ thể: Năm 2005 thu đạt 55,5 tỷ đồng từ đất, năm 2006 thu đạt 65,8 tỷ đồng; năm 2007 thu đạt 55,5 tỷ đồng; năm 2008 thu đạt 96,5 tỷ đồng; năm 2009 thu đạt 100 tỷ đồng; năm 2010 thu đạt 148 tỷ đồng; năm 2011 thu đạt 400 tỷ đồng và năm 2012 đạt trên 570 tỷ đồng.
6. Công tác xử lý những tồn tại của các công ty sử dụng đất nông lâm nghiệp có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh:
Thực hiện Nghị quyết 28/NQ-TW của Bộ chính trị và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày  03/12/2004 của Chính phủ và Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông lâm trường quốc doanh, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát hiện trạng sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh để xử lý những tồn tại về quản lý, sử dụng đất: tranh chấp, lấn chiếm đất đai, không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất không hiệu quả. Đây là vấn đề phức tạp, cả nước đang trong quá trình tháo gỡ, tiến độ thực hiện rất chậm, Trung ương đảng cũng đang tiến hành tổng kết Nghị quyết 28 để tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, ở tỉnh Phú Thọ, Sở đã tham mưu, trình UBND tỉnh thu hồi 19.949 ha đất có tranh chấp, lấn chiếm giao trùng, cấp trùng, cơ bản thu hồi hết các diện tích đất có tồn tại; đồng thời, chỉ đạo các công ty nông, lâm nghiệp lập quy hoạch chi tiết sử dụng đất theo đúng quy định, đưa tỉnh Phú Thọ là một trong số ít tỉnh thực hiện tốt công tác này.
7. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai
Thực hiện Luật Đất đai Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác thống kê đất đai định kỳ hàng năm và kiểm kê đất đai năm 2005, 2010 theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và thời gian. Qua đó, đã xây dựng bộ số liệu liệu đất đai theo quy định và là số liệu quan trong để xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên nganh khác.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
2018 << 4/2019 >> 2020
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2019
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 28


thời trang công sở Hôm nay : 1075

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 138082

4 Tổng lượt truy cập : 11406645

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv