Trang nhất » Tin Tức » Kỷ niệm 10 năm thành lập sở Tài nguyên và môi trường Phú Thọ

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 10 năm Xây dựng và Phát triển

Thứ năm - 04/07/2013 16:39
Ban chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2010 - 2015 ra mắt Đại hội

Ban chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2010 - 2015 ra mắt Đại hội

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập tại Quyết định 141/QĐ-ĐU ngày 7/8/2003 của Đảng ủy khối; là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ; Khi mới được thành lập với tổng số đảng viên trong Đảng bộ là 52 đảng viên, sinh hoạt tại 7 Chi bộ. Ban chấp hành Đảng ủy gồm 9 đồng chí; Bí thư: Đồng chí Trần Diễm, Phó bí thư: Đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng; Ban thường vụ Đảng ủy gồm: 3 đồng chí; UBKT gồm 5 đồng chí.
Đến nay Đảng bộ đã có 109 đảng viên; sinh hoạt tại 9 Chi bộ, hầu hết các Chi bộ đều có Ban chi ủy; Ban chấp hành Đảng ủy gồm 15 đồng chí; Ban thường vụ gồm 5 đồng chí, Bí thư: Đ.C Vũ Văn Thủy; Phó Bí thư: đ.C Nguyễn Ngọc Thắng; UVBTV: Đ.C Vũ Văn Nhất, Đ.C Cao Quang Huấn, Đ.C Hoàng Văn Cờ; UVBCH: Đ.C Trần Hùng Tiến, Đ.C Lưu Văn Doanh, Đ.C Phạm Văn Luật, Đ.C Đỗ Văn Thắng, Đ.C Nguyễn Văn Chiến, Đ.C Hoàng Như Lô, Đ.C Trần Quốc Sự, Đ.C Nguyễn Thị Phương, Đ.C Ngô Tiến Đức, Đ.C Nguyễn Vĩnh An; UBKT Đảng ủy gồm 5 đồng chí; Chủ nhiệm: Đ.C Cao Quang Huấn, Phó Chủ nhiệm: Đ.C Lưu Văn Doanh, UVUBKT: Đ.C Hoàng Như Lô, Đ.C Quách Văn Chiến, Đ.C Trần Quốc Minh.
Đảng bộ đã trải qua 3 kỳ Đại hội:
- Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2003 - 2005 được tổ chức vào ngày 18 -19/8/2003; Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng ủy gồm 9 đồng chí; Ban thường vụ gồm 3 đồng chí và bầu Đ.C Trần Diễm làm Bí thư; Đ.C Nguyễn Ngọc Thắng làm Phó bí thư.
- Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2005 - 2010 được tổ chức vào ngày 23 - 24/6/2005; Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 13 đồng chí; Ban thường vụ gồm 3 đồng chí, Bí thư: Đ.C Nguyễn Ngọc Thắng; Phó bí thư: Đ.C Trần Xuân Hải; UBKT Đảng ủy gồm 5 đồng chí.
- Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 được tổ chức vào ngày 7 - 8/6/2010; Đại hội bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng ủy và 5 đồng chí vào Ban thường vụ Đảng ủy; Bí thư: Đ.C Vũ Văn Thủy; Phó bí thư: Đ.C Nguyễn Ngọc Thắng; UBKT Đảng ủy gồm 5 đồng chí.
Qua 10 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ đoàn kết thống nhất phát triển liên tục cả về tổ chức, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Kết quả cụ thể như sau:
1- Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Thực hiện nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Đảng ủy khối giao, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các Chi bộ thống nhất phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể; phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Lãnh đạo Sở bám sát nhiệm vụ, kế hoạch công tác theo chức năng nhiệm vụ của Sở được giao để thảo luận, xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ cụ thể từng năm của mỗi nhiệm kỳ để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.
Đảng bộ đã chỉ đạo tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở các Luật hiện hành của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo thực hiện các thể chế về kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo quản lý của Sở nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều thành tích giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng đất nước theo sự nghiệp lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
2- Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục và toàn diện. Đảng bộ luôn coi trọng việc giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt đầy đủ đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ của đất nước tới từng chi, từng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc gắn công tác tuyên truyền học tập với việc tổ chức thực hiện thực tế phù hợp với từng đơn vị.
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở trong từng đơn vị gắn với việc làm tốt công tác dân vận, đấu tranh tự phê bình và phê bình; động viên khích lệ thực hiện triệt để công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ.
Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên, bồi dưỡng giáo dục nâng cao nhận thức cho quần chúng, đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp đảng viên mới được Đảng bộ xác định là những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch. Trong 10 năm qua đã đào tạo bồi dưỡng kết nạp được 57 đảng viên mới, đã cử đi đào tạo trình độ chuyên môn cho 16 cán bộ từ trình độ Trung cấp lên Đại học, 18 cán bộ có trình độ trên Đại học, bồi dưỡng hoàn thiện Trung cấp và Cao cấp lý luận chính trị cho trên 30 cán bộ lãnh đạo quản lý, đào tạo bồi dưỡng chuyên viên cao cấp cho 3 cán bộ, chuyên viên chính 11 cán bộ, chuyên viên cho 26 cán bộ và nhiều cán bộ được gửi đi bồi dưỡng tập huấn trong và ngoài nước.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ được gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TƯ ngày 7/11/2006 và Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa X và khóa XI về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo thực hiện triệt để theo nội dung tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008; Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 01/11/2007 của Tỉnh ủy Phú Thọ và Đề án 02-ĐA/ĐUK ngày 3/6/2008 của Đảng ủy khối về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ còn được quan tâm chỉ đạo triệt để trong việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/1/2012 của BCH Trung ương Đảng; Chỉ thị 15-CT/TW ngày 24/2/2012 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.
Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh: Trong 10 năm qua, Đảng bộ đã quan tâm chỉ đạo triệt để xuyên suốt, chủ động việc kiện toàn tổ chức các Chi bộ trên cơ sở xem xét, sắp xếp, tạo điều kiện cho các Chi bộ hoạt động theo đúng điều lệ Đảng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Thực hiện triệt để Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ: Tập trung thực hiện việc đổi mới hình thức, cải tiến nội dung trong sinh hoạt, tăng cường, coi trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa X phù hợp tình hình thực tế của mỗi Chi bộ và Đảng bộ. Gắn thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào từng buổi sinh hoạt của Chi bộ và Đảng bộ. Gắn công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh với việc chỉ đạo thực hiện triệt để các nội dung đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và công tác bình xét thi đua, khen thưởng trong Đảng hàng năm. Hàng năm 100% các Chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh trong đó có ít nhất 2 Chi bộ trở lên đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Đảng bộ hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh trong đó có 5 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 98% số đảng viên trong Đảng bộ đạt loại Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đạt “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 2% đảng viên xếp loại đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm khuyết điểm bị xem xét kỷ luật. Số đảng viên mới được kết nạp đều vượt Nghị quyết đề ra và 100% đều có trình độ đại học trở lên.
Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, duy trì thực hiện thường xuyên và có hiệu quả ở hầu hết các chi bộ và trong toàn Đảng bộ. Hàng năm đều thực hiện việc xây dựng kế hoạch kiểm tra để tiến hành tự kiểm tra và kiểm tra, tập trung chủ yếu vào nội dung; chấp hành điều lệ, triển khai quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên; kiểm tra chỉ đạo, lãnh đạo của các Chi bộ về thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện cải cách hành chính; quy chế làm việc; thu đảng phí và quản lý đảng viên nơi công tác và nơi cư trú.v.v..
Để đánh giá ghi nhận thành tích của Đảng bộ trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong 10 năm qua Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 01 Chi bộ và 01 cá nhân trong Đảng bộ.
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2018 << 5/2019 >> 2020
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2019
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 27


thời trang công sở Hôm nay : 4814

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 106525

4 Tổng lượt truy cập : 11559674

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv