Trang nhất » Tin Tức » Kỷ niệm 10 năm thành lập sở Tài nguyên và môi trường Phú Thọ

Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, dự án về tài nguyên và môi trường 10 năm (2003 - 2013)

Thứ năm - 04/07/2013 15:53
Tập thể Cán bộ phòng Kế hoạch Tài chính.

Tập thể Cán bộ phòng Kế hoạch Tài chính.

Gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển 10 năm (2003 -2013) của Sở Tài nguyên và Môi trường, công tác đảm bảo về chương trình, kế hoạch, dự án và nguồn lực tài chính để thực thi các nhiệm vụ chuyên môn cũng như hoạt động thường xuyên luôn được xác định là nhiệm vụ hàng đầu, đi trước một bước. Ngay từ khi thành lập Sở, việc đảm bảo kinh phí đầu tư cho cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động của các đơn vị mới sát nhập được quan tâm kịp thời; trong 10 năm xây dựng và phát triển, công tác xây dựng kế hoạch, dự án và nguồn lực kinh phí để thực thi nhiệm vụ trước mắt và dài hạn trên 6 lĩnh vực tài nguyên và môi trường luôn được chú trọng. Qua 10 năm thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ đã tích cực đề xuất và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt các chương trình, kế hoạch và đầu tư kinh phí để thực hiện các lĩnh vực như sau:
Nhiệm vụ, dự án trong lĩnh vực đo đạc bản đồ và quản lý đất đai: Ngay sau khi có Luật Đất đai năm 2003, đã lập dự án bổ sung quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) cấp xã giai đoạn 2006-2010 cho 235 xã; dự án điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 -2010 tỉnh Phú Thọ; dự án lập QHSDĐ đất giai đoạn 2007 – 2015 của thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ. Xây dựng kế hoạch và lập dự án để tổ chức triển khai lập QHSDĐ giai đoạn 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 -2015 của 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Lập dự toán và kế hoạch kinh phí hàng năm và đã được UBND tỉnh bố trí từ ngân sách tỉnh đảm bảo đủ kinh phí để thực hiện toàn bộ các dự án này.
            Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ - TU của Tỉnh uỷ về tiếp tục dồn đổi ruộng đất nông nghiệp, đã tham mưu xây dựng cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, cấp kinh phí hỗ trợ cho các địa phương tích cực tham gia dồn đổi ruộng đất. Tổng số có 244 xã thực hiện dồn đổi ruộng đất nông nghiệp, nhiều địa phương dồn đổi giảm được 10% tổng số thửa, cá biệt có xã tại khu vực dồn đổi đã giảm 45% số thửa, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất nông nghiệp.
            Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo các Luận chứng KT-KT hoặc các Thiết kế kỹ thuật - dự toán, hàng năm đã xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thống nhất với Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện. Từ 2003 đến 2007 đã lập kế hoạch kinh phí thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính phục vụ cấp đổi GCNQSDĐ cho 26 xã huyện Thanh Ba, 20 xã huyện Hạ Hòa. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2008 đã xây dựng và được UBND tỉnh phê duyệt "Dự án Tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Phú Thọ Phú Thọ" đồng thời xây dựng các Thiết kế kỹ thuật dự toán và điều chỉnh các Luận chứng kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Ba, Hạ Hòa, thị xã Phú Thọ và một số xã thuộc các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Đoan Hùng, thành phố Việt Trì.
            Từ năm 2008 đến năm 2013, lập kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh và Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện đo đạc và cấp GCNQSDĐ theo Dự án Tổng thể ở 73 xã, trong đó đã hoàn thành cấp mới và cấp đổi GCNQSDĐ cho 09 xã, bàn giao hồ sơ địa chính cho địa phương quản lý. Xây dựng và tổ chức thực hiện dự án "Lập hồ sơ địa chính cấp GCNQSDĐ các tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ", thực hiện từ năm 2008 đến nay đã cơ bản hoàn thành, lập xong cho 4.754 hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp 2.909 GCN cho các tổ chức.
            Công tác đánh giá, phân loại đất: đã xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện xong dự án "Đánh giá phân hạng đất các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh", thực hiện từ năm 2006 đến 2009 trên địa bàn 13 huyện, thành, thị. Hàng năm xây dựng dự toán thực hiện thống kê đất đai; lập dự toán và được Tỉnh và Trung ương cấp kinh phí Kiểm kê đất đai 5 năm theo định kỳ vào các năm 2005 và 2010 theo quy định; kiểm kê đất chưa sử dụng; kiểm kê đất các tổ chức theo Chỉ thị 31/CT-TTg của Chính Phủ. Lập, trình duyệt và triển khai dự án xây dựng bảng giá đất hàng năm.
Các dự án trong lĩnh vực đo đạc bản đồ: ngoài các dự án đo đạc và bản đồ phục vụ cấp GCNQSDĐ, đã xây dựng các dự án, phương án và đảm bảo kinh phí thực hiện xây dựng các bản đồ chuyên đề như: xây dựng Atlas điện tử tỉnh Phú Thọ; chỉnh lý, in bản đồ hành chính tỉnh cung cấp cho các cơ quan, ban ngành toàn tỉnh; chỉnh lý bản đồ hành chính các huyện sau việc chia tách, sáp nhập các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba và thành phố Việt Trì; bản đồ môi trường tỉnh Phú Thọ.
            Lĩnh vực quản lý môi trường: Xây dựng, trình duyệt và tổ chức thực hiện các dự án về bảo vệ môi trường như: Xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường, Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; điều tra đánh giá đa dạng sinh học vùng đất ngập nước Đầm Ao Châu; điều tra, đánh giá các vùng nhạy cảm môi trường trên địa bàn tỉnh; xây dựng mạng lưới điểm quan trắc, phân tích, cảnh báo môi trường hàng năm, đã hoàn thành giai đoạn 2006 - 2010, đang thực hiện tiếp giai đoạn 2011 - 2015. Dự toán kinh phí đo đạc nước thải phục vụ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; thực hiện báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm của tỉnh (2005, 2010) và báo cáo các chuyên đề theo yêu cầu;
Lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản: Tổ chức xây dựng và thực hiện hoàn thành các dự án điều tra cơ bản về khoáng sản (06 dự án): Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản; khảo sát, xác định các khu vực khoáng sản; khoanh định khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt  hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng địa chất và cảnh báo tai biến địa chất vùng Ninh Dân và khu vực lân cận trên địa bàn huyện Thanh Ba; điều tra, đánh giá trạng môi trường phóng xạ tại địa bàn xã Văn Miếu, Khả Cửu - huyện Thanh Sơn; xã Kim Thượng, Vinh Tiền - huyện Tân Sơn; điều tra, đánh giá trữ lượng cát sỏi dòng Sông Lô.
            Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn: Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức thực hiện các dự án (06 dự án): Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước; xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn tỉnh Phú Thọ; dự án Khảo sát đánh giá hiện trạng và định hướng khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ; dự án Điều tra, đánh giá hiện trạng xả thải vào nguồn nước, thống kê các nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; dự án Quan trắc nước dưới đất khu vực phía Nam huyện Lâm Thao. Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh đến năm 2015.
Công tác đảm bảo về cơ sở vật chất đầu tư xây dựng cơ bản: Bên cạnh việc đảm bảo kế hoạch, kinh phí thực thi các nhiệm vụ chuyên môn, việc đầu tư cơ sở vất chất, điều kiện làm việc cho bộ máy của Sở luôn được quan tâm.Trong quá trình xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm, tích cực bám sát chủ trương, tích cực làm việc với các Sở Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư và được sự quan tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của UBND tỉnh. Năm 2005 đã được Bộ tài nguyên và Môi trường quyết định đầu tư thiết bị cho Trung tâm Công nghệ thông tin; UBND tỉnh quyết định đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc Trung tâm lưu trữ địa chính thành nhà làm việc của Sở; đầu tư xây dựng trụ Sở Trung tâm kỹ thuật công nghệ tài nguyên; đầu tư cải tạo, nâng cấp Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường; đầu tư trạm biến thế riêng cho Sở; trang bị ô tô. Hàng năm đầu tư bổ sung mua sắm phương tiện, máy móc và các thiết bị làm việc đảm bảo hoạt động, đáp ứng yêu cầu về công nghệ và quản lý ngày càng đổi mới và hiện đại.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
2018 << 4/2019 >> 2020
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2019
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 34


thời trang công sở Hôm nay : 1204

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 138211

4 Tổng lượt truy cập : 11406774

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv