Tin được xem nhiều

Trang nhất » Văn bản pháp quy » Quản lý đất đai

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Yên Lập ( 39 Đã xem )
Ngày ban hành : 25/09/2022 04:38
Ngày hiệu lực : 25/09/2022 04:38
Cơ quan ban hành : Ủy ban nhân dân Huyện Yên Lập
Người kí : Hà Việt Hùng
Nội dung : QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Yên Lập ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẬP Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ; Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về quy định thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực đất đai trực thuộc UBND các huyện, thành, thị; Theo đề nghị của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất; Trưởng Phòng Nội vụ huyện. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc 2 Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Yên Lập (gọi tắt là Văn phòng). Điều 2. Vị trí pháp lý 1. Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 2. Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện; đồng thời thực hiện sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực quản lý. Điều 3. Chức năng 1. Thực hiện đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định; xây dựng, quản lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý, thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 2. Tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. 3. Thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật. Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn a) Trong lĩnh vực Đăng ký đất đai - Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. - Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận). - Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. - Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật. - Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật. - Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính. 3 - Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. - Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. - Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. b) Trong lĩnh vực Dịch vụ đất đai - Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. - Đề xuất và phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được UBND huyện giao. - Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được UBND huyện giao. - Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. - Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi. - Tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trên địa bàn huyện (nếu đủ năng lực). - Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất. - Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu. - Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân; được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. c) Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. d) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao và theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 4 Điều 5. Cơ cấu tổ chức và biên chế 1. Lãnh đạo Văn phòng gồm có: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. - Giám đốc Văn phòng là người đứng đầu Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng. - Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng. - Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc và viên chức Văn phòng do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của tỉnh. 2. Các phòng chuyên môn gồm: - Phòng Hành chính - Tổng hợp. - Phòng Đăng ký đất đai. - Phòng Dịch vụ và phát triển quỹ đất. Mỗi phòng thuộc Văn phòng có Trưởng phòng, không quá 02 Phó trưởng phòng và các viên chức, lao động hợp đồng; trưởng phòng, phó trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm. 3. Biên chế và số lượng người làm việc Thực hiện theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; các quy định của pháp luật có liên quan nhưng tối đa không quá 70 người (bao gồm cả viên chức và lao động hợp đồng). Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể và tình hình hoạt động của đơn vị, Giám đốc được quyền ký hợp đồng lao động đối với các cá nhân đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Trước khi ký hợp đồng lao động Giám đốc phải có văn bản báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện. Điều 6. Quyền, trách nhiệm của các thành viên 1. Quyền và trách nhiệm của Giám đốc - Giám đốc Văn phòng chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và pháp luật về quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng và là chủ tài khoản của đơn vị. - Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc và các quy định khác về hoạt động của Văn phòng. 5 - Phân công nhiệm vụ của các Phó Giám đốc và viên chức, người lao động của Văn phòng; tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật các chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng, nhân viên thuộc Văn phòng. - Tổ chức, chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Văn phòng, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác của các phòng (ban) và của các viên chức, người lao động của Văn phòng. - Ký các văn bản, hợp đồng dịch vụ trên cơ sở chức năng cho phép và ký hợp đồng lao động đối với người lao động của Văn phòng. 2. Quyền và trách nhiệm của các Phó giám đốc - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được giám đốc Văn phòng phân công hoặc ủy quyền; thực hiện chế độ báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. - Chịu trách nhiệm trước giám đốc và UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. - Tham gia các cuộc họp, đề xuất hoặc kiến nghị về các giải pháp, biện pháp cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng. 3. Quyền, nghĩa vụ của viên chức, người lao động hợp đồng Văn phòng - Được bảo đảm về điều kiện làm việc, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật. - Có trách nhiệm thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt pháp luật, chính sách hiện hành và quy chế làm việc của đơn vị; có quyền từ chối thực hiện công việc được giao khi xét thấy công việc đó ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của đơn vị, nhưng phải được sự chấp thuận của Trưởng phòng phụ trách. - Có quyền đề xuất đóng góp ý kiến, biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao và xây dựng đơn vị. - Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Giám đốc về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. - Có trách nhiệm bảo quản và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản của đơn vị. Điều 7. Chức năng nhiệm vụ của các phòng 1. Phòng Hành chính - Tổng hợp 1.1. Chức năng Phòng Hành chính - Tổng hợp chịu sự quản lý, lãnh, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện về tổ chức, tài chính của Giám đốc Văn phòng. Tham mưu, giúp Giám đốc Văn phòng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và điều phối các hoạt động của Văn phòng; lập phương án đấu giá và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; thực hiện dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất. 6 1.2. Nhiệm vụ - Tham mưu tổng hợp giúp Giám đốc Văn phòng điều hành, quản lý các hoạt động chung của Văn phòng. - Giúp Giám đốc Văn phòng trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý viên chức, lao động và hồ sơ lao động hợp đồng, công tác thi đua khen thưởng; thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và chế độ khác theo quy định cho viên chức và người lao động thuộc Văn phòng. - Giúp Giám đốc Văn phòng trong công tác quản lý nguồn vốn, hoạt động tài chính kế toán, kho quỹ, dự thảo các hợp đồng dịch vụ, thanh lý hợp đồng và quyết toán tài chính theo chế độ, quy định của Nhà nước. - Xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán thu, chi ngân sách hàng năm. - Lập kế hoạch công tác, chương trình làm việc của Văn phòng; lập các báo cáo chuyên đề, định kỳ; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao. - Xây dựng nội quy, quy chế của Văn phòng; giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế của Văn phòng. - Thường trực cơ quan, tiếp nhận, xử lý văn bản; Quản lý con dấu, bảo mật, quản lý các hồ sơ tài liệu và giấy tờ hành chính; in, sao, gửi tài liệu theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng. - Thực hiện nhiệm vụ quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, đảm bảo thông tin liên lạc, quản lý mạng điện thoại, hệ thống điện, nước của Văn phòng; tham mưu đề xuất việc sửa chữa, mua sắm vật tư, tài sản cố định và công cụ, dụng cụ theo quy định. - Tổ chức thực hiện công tác hành chính quản trị, tiếp khách, phục vụ hội nghị, vệ sinh, bảo vệ cơ quan. - Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. - Thực hiện các dịch vụ trong đấu giá quyền sử dụng đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu. - Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan. - Ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. - Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. - Thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng giao. 7 1.3. Cơ cấu, tổ chức Phòng Hành chính - Tổng hợp có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các viên chức, người lao động. 2. Phòng Đăng ký đất đai 2.1. Chức năng Phòng đăng ký đất đai chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Văn phòng. Tham mưu, giúp Giám đốc Văn phòng chỉ đạo, điều hành các nhu cầu của người sử dụng đất. 2.2. Nhiệm vụ - Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận). - Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. - Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật. - Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật. - Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính. - Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. - Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. - Thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện. - Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 2.3. Cơ cấu, tổ chức Phòng Đăng ký đất đai có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các viên chức, người lao động. 3. Phòng Dịch vụ và phát triển quỹ đất 3.1. Chức năng Phòng Dịch vụ và phát triển quỹ đất chịu sự quản lý, lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Văn phòng. Có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Văn phòng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về các nhiệm vụ tạo lập, phát triển quỹ đất. 8 3.2. Nhiệm vụ - Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. - Đề xuất và phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được UBND huyện giao. - Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được UBND huyện giao. - Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. - Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi. - Tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trên địa bàn huyện (nếu đủ năng lực). - Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất. - Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu. - Thực hiện Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. - Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân; được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. 3.3. Cơ cấu, tổ chức Phòng Dịch vụ và Phát triển quỹ đất có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các viên chức, người lao động. Điều 8. Nguyên tắc làm việc của Văn phòng 1. Đối với lãnh đạo Văn phòng: - Làm việc theo chế độ một thủ trưởng. Giám đốc Văn phòng là người chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động của Văn phòng theo chức năng, quyền hạn được giao và chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng. Giám đốc phân công và quy định trách nhiệm giải quyết công việc của các Phó Giám đốc, người đứng đầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ. 9 - Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc điều hành hoạt động theo sự phân công và uỷ quyền của Giám đốc; Phó Giám đốc được phân công phụ trách lĩnh vực nào thì ký duyệt văn bản thuộc lĩnh vực đó. 2. Đối với phòng chuyên môn nghiệp vụ: Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Văn phòng quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị. Phòng chuyên môn nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác, nhiệm vụ, công việc được phân công. 3. Đối với viên chức, người lao động của Văn phòng: Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được phân công. Điều 9. Chế độ tài chính 1. Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật. 2. Có tổ chức bộ máy kế toán Văn phòng theo quy định của Luật Kế toán, có trách nhiệm quản lý sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn kinh phí được cấp để thực hiện theo quy định của pháp luật. 3. Hàng năm, Văn phòng có trách nhiệm lập dự toán thu, chi và mở sổ kế toán theo dõi, quản lý sử dụng các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật; báo cáo tổng hợp dự toán và quyết toán hàng năm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều 10. Quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị 1. Văn phòng được trang bị tài sản để phục vụ công việc chuyên môn theo quy định của pháp luật. Tài sản của Văn phòng phải được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Nghiêm cấm cho thuê, mượn, biếu, tặng và sử dụng tài sản của Văn phòng vào mục đích cá nhân. 2. Tài sản của Văn phòng không cần sử dụng phải được xử lý theo quy định hiện hành. Điều 11. Tổ chức thực hiện 1. Giám đốc Văn phòng: a) Thực hiện bố trí, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ và tài liệu có liên quan để tổ chức có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. b) Chủ trì phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ đề xuất, tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm công chức, viên chức quản lý các phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng theo quy định. c) Xây dựng ban hành quy chế làm việc của Văn phòng; quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng; chế độ thông tin báo cáo, hội họp, thực hiện nghiêm túc văn hóa công sở, tác phong lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính của các phòng thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật. 10 d) Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành mới các quy chế, quy định nội bộ khác của Văn phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế làm việc và các quy định của pháp luật hiện hành. 2. Giao Trưởng phòng Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của Văn phòng; nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với điều kiện thực tế và theo các quy định mới kịp thời báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Điều 12. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 2. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; trưởng các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.
Thông tin về bài viết
Số hiệu văn bản:
1161/QĐ-UBND
Gửi lên:
15/08/2022 09:10
Cập nhật:
15/08/2022 09:10
Dung lượng file đính kèm:
2.21 MB
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv