Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

Thống kê đất đai Một số vấn đề cần quan tâm

Thứ sáu - 19/08/2011 01:23
Thống kê đất đai là loại hình thống kê chuyên ngành có liên quan mật thiết đến hoạt động quản lý nhà nước về đất đai. Đối tượng chính của thống kê đất đai là diện tích bề mặt của đất trên phạm vi địa giới hành chính của các đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh và lãnh thổ của cả nước.
Trải qua các thời kỳ, thống kê đất đai (TKĐĐ) luôn có vai trò quan trọng không thể thiếu được trong  công tác quản lý đất đai và phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Số liệu TKĐĐ đai  là tư liệu hàng đầu cho công tác nghiên cứu hoạch định chính sách xây dựng kế hoạch phát triển KTXH  một cách đúng đắn, khả thi. Thực tiễn cho thấy trong quá trình phát triển KTXH do thiếu các số liệu chính xác về đất đai mà một số công trình hạ tầng  bị quá tải do không tính toán  cân đối đúng được giữa nhu cầu và khả năng phục vụ, nhiều nhà máy chế biến nông lâm sản sử dụng lãng phí công suất, sản xuất cầm chừng do tính chưa đúng diện tích vùng nguyên liệu ...
Thống kê đất đai được thực hiện dưới 2 hình thức:
Thống kê đất đai định kỳ: Là hình thức TKĐĐ thường xuyên theo định kỳ, theo nội dung, phương pháp, chế độ báo cáo đã quy định thống nhất.
Thống kê chuyên đề về đất: Là hình thức tổ chức điều tra TKĐĐ không thường xuyên, được tiến hành theo một kế hoạch, nội dung, phương pháp quy định riêng cho mỗi lần điều tra.
TKKĐĐ được thực hiện ở nước ta từ lâu, nhưng trước năm 1975 chủ yếu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Từ năm 1975 đến nay, công tác thống kê đất đai ở nước ta đã được thực hiện ngày càng đi vào nền nếp, thường xuyên ở các cấp và đã trở thành chế độ định kỳ thống kê hàng năm và định kỳ Kiểm kê 5 năm. Tính đến nay chúng ta đã thực hiện 07 lần kiểm kê đất đai vào các năm 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, trong đó năm 1995 là lần Kiểm kê định kỳ thứ 4 nhưng là lần kiểm kê đầu tiên theo Luật Đất đai 1993. Đây là lần đầu tiên đã xây dựng được hệ thống hồ sơ về số liệu diện tích đất đai 4 cấp theo hệ thống biểu mẫu thống nhất. (Được ban hành theo Quyết định số 27/QĐ-ĐC ngày 20/2/1995 của Tổng cục Địa chính). Các lần kiểm kê tiếp sau thực hiện vào các năm 2000 - 2005 - 2010 được tiến hành đồng loạt trên  phạm vi cả nước trên từng đơn vị hành chính các cấp. Xã, phường, thị trấn là đơn vị cơ bản thực hiện việc kiểm kê. Công tác KK ngày càng được chuẩn bị chu đáo hơn về văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, khai thác sử dụng hầu hết các thành quả mới nhất của ngành Tài nguyên và Môi trường trong những năm qua. Hệ thống chỉ tiêu biểu mẫu phục vụ TK, KK được nghiên cứu thay đổi phù hợp hơn, công nghệ thông tin được khai thác sử dụng có hiệu quả. Nhờ vậy kết quả hoàn thành với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao. Chất lượng số liệu TK,KK ngày càng nâng cao độ chính xác. Những kết quả thu được đã thực sự mang lại những hiệu quả, tác dụng rõ rệt.
Nội dung TKĐĐ trong mỗi giai đoạn có sự thay đổi nhất định phù hợp với điều kiện, yêu cầu của quản lý đất đai trong từng thời kỳ. Hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu  cũng được thay đổi trong mỗi giai đoạn do yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai và yêu cầu phát triển KTXH; do điều kiện và hoàn cảnh thực tế thống kê. Xu hướng chung của hệ thống chỉ tiêu ngày càng chi tiết và hoàn thiện. Tuy nhiên, từ thực tiễn thực hiện TKĐĐ các năm qua còn bộc lộ một số hạn chế vướng mắc:
Phương pháp thống kê đã từng bước được hoàn thiện nhưng tổ chức thực hiện còn gặp khó khăn dẫn đến chất lượng của số liệu thống kê còn hạn chế. Trình độ của đội ngũ cán bộ thống kê còn hạn chế so với yêu cầu, đội ngũ cán bộ chuyên môn còn thiếu hụt về số lượng và chất lượng, nhất là cấp cơ sở. Thời gian báo cáo kết quả thống kê đất đai ở một số nơi còn chậm, đặc biệt ở cấp xã.
Cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác thống kê. Hệ thống cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin chưa đồng bộ và chưa đủ để đáp ứng yêu cầu của công tác TK, đặc biệt ở cấp cơ sở, nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Phần mềm kỹ thuật phục vụ cho công tác KKĐĐ do Bộ TN&MT chuyển giao giúp cho tiến độ TKĐĐ của các địa phương rút ngắn được thời gian thực hiện, số liệu đảm bảo chính xác hơn, hình thức trình bày các bảng biểu đúng quy định.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn có lỗi phần mềm, phải bổ sung chỉnh sửa nhiều nên các địa phương gặp nhiều khó khăn, có nơi cập  nhật không kịp thời .
 Đặc điểm cơ bản nhất của TKĐĐ là phải dựa trên hồ sơ, bản đồ. Tuy nhiên, bản đồ sử dụng cho công tác thống kê kiểm kê còn sử dụng  nhiều loại có độ chính xác không cao. Đặc biệt ở một số nơi chưa có bản đồ địa chính chính quy phải thực hiện theo phương pháp thu nhập số liệu gián tiếp, dựa trên cơ sở thu thập số liệu từ các nguồn khác nhau, không dựa trên bản đồ điều tra xác định chi tiết tới từng thửa đất, do vậy số liệu TKKĐĐ ở một số nơi còn hạn chế.
Việc chỉnh lý biến động đất đai của cấp xã chưa tốt nên việc cập nhật chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính chưa đầy đủ, do vậy công tác TKĐĐ gặp nhiều  khó khăn, chất  lượng số liệu thống  kê hạn chế.
Kinh phí cho công tác TKĐĐ còn hạn chế. Khối lượng công việc trong công tác TKĐĐ tương đối nhiều nhưng kinh phí phục vụ công tác này còn hạn chế so với các hoạt động quản lý đất đai khác. Ngoài những năm thực hiện Kiểm kê đất đai được hỗ trợ một phần từ ngân sách Trung ương, còn lại là ngân sách địa phương, nhất là những năm thực hiện thực hiện thống kê định kỳ hàng năm.
Số liệu TKĐĐ phải phản ánh hiện trạng sử dụng đất. Do yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai là phải nắm chắc, quản lý chặt chẽ quỹ đất, đảm bảo đất đai được sử dụng hợp lý, đạt hiệu quả nên thống kê đất đai không chỉ là việc tổng hợp đầy đủ các số liệu diện tích, phản ánh đúng hiện trạng sử dụng đất mà còn cần phân tích để tìm ra bản chất quy luật thay đổi trong sử dụng đất và các mối liên hệ giữa số liệu đất đai với các hoạt động đời sống xã hội là căn cứ đánh giá tình hình thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời là căn cứ đánh giá hiệu quả sử dụng đất do tác động của các chủ trương, chính sách pháp luật đất đai từ đó có thể điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật cho phù hợp với thực tiễn. Do vậy, vấn đề đặt ra đối với công tác thống kê hiện nay là phải đáp ứng các yêu cầu sau:
Bảo đảm chính xác: Tính chính xác của số liệu TKĐĐ đòi hỏi các số liệu điều tra thu thập được phải phản ánh trung thực tình hình khách quan, không trùng sót thửa, không tùy tiện thêm bớt. Sự chính xác đảm bảo cho tính khoa học khi phân tích tình hình sử dụng đất và xây dựng kế hoạch phát triển KTXH của từng địa phương, từng vùng và cả nước. Số liệu thống kê không chính xác sẽ gây ảnh hưởng lớn đến việc hoạch định chính sách, sai lệch các kế hoạch phát triển KTXH.
Bảo đảm đầy đủ: Yêu cầu đầy đủ trong thống kê  bao gồm: Phải tổng hợp đầy đủ các chỉ tiêu thống kê trong phạm vi thực hiện thống kê, đồng thời không bỏ sót một đơn vị diện tích nào trong thống kê. Mỗi chỉ tiêu thống kê đều mang một ý nghĩa  nhất định trong  quản lý, nếu bỏ sót  bất kỳ chỉ tiêu thống kê nào sẽ dẫn đến sự khiếm khuyết trong đánh giá hiệu quả quản lý, đồng thời sẽ dẫn đến việc đánh giá sai thực trạng tình hình đất đai.
Bảo đảm kịp thời: TKĐĐ phải thực hiện đúng thời điểm, tổng hợp và nộp các báo cáo đúng thời gian quy định. Như vậy, số liệu  mới phát huy được tác dụng cao và có cơ sở đề xuất các chủ trương biện pháp phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao.
Để thực hiện tốt công tác thống kê, kiểm kê trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Tiếp tục đẩy mạnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy, cấp và cấp đổi giấy CNQSD đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ để quản lý, khai thác.
- Thực hiện tốt công tác chỉnh lý biến động đất đai trên hồ sơ địa chính và cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu đất đai ở các cấp.
- Chỉ đạo thực hiện công tác giao đất đảm bảo đúng quy hoạch, đúng đối tượng theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra uốn nắn kịp thời để đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích được giao.
- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm thống kê. Hoàn thiện các quy định về thống kê, kiểm kê, đặc biệt là phương pháp, nguyên tắc TK,KKĐĐ, hệ thống bảng biểu TK,KK.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác TK,KK nhất là ở cấp huyện và cơ sở.
- Bố trí kinh phí thoả đáng, kịp thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho công tác Quản lý đất đai nói chung và công tác TK,KKĐĐ nói riêng.


Tác giả bài viết: Bạch Thái Toàn - Phó chánh Văn phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
xsonvpdk - 09/12/2013 09:32
Thống kê đất đai 1 năm/1 lần
Kiểm kê đất đai 5 năm/1 lần;

TKDD - 11 BẢNG BIỂU;KO PHẢI XD BẢN ĐỒ HTSDD.
KKDD - 23 BẢNG BIỂU (VỀ QUY MÔ VÀ TÍNH CHẤT SÂU VÀ RỘNG HƠN TKĐĐ; KKDD KÈM THEO XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG,........

CƠ BẢN LÀ VẬY
vanhakhoa - 10/10/2013 01:17
giống kiểm tra,rà soát, tổng hợp số liệu đất đai.
khác: thống kê thực hiện hàng năm, báo cáo vào cuối năm
kiểm kê theo giai đoạn, thường là 5 năm
huu phuoc - 02/11/2012 14:51
cả nhà ơi có ai biết làm dùm mình câu này nha!!!!!!!!!!!!
sư giống và khác nhau giữa thống kê và kiểm kê đất đai??????????????????????????????
mình cảm ơn nhiều ạ!!!!!!!!!!!!!!!11
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
2017 << 6/2018 >> 2019
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Vay vốn ưu đãi
Biển đảo Việt Nam
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 16


2 Hôm nay : 1078

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 106150

4 Tổng lượt truy cập : 9720467

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv